สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างคณะวิชา เพื่อขอทุนอุดหนุนจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ 2560