คณะอักษรศาสตร์ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา แก่บุคลากรและนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ถึง 15 มิ.ย. 63) -ปิดรับสมัคร – รายละเอียด

ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานวิจัยสถาบันแก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อการเรียนการสอนแก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เชิงวิชาการแก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการส่งเสริมการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ เรื่อง “กำหนดการเสนอขอรับการจัดสรรทุนเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562” (ถึง 6 ก.ย. 62) -ปิดรับสมัคร