แนวปฏิบัติของนักศึกษาอักษรศาสตร์ที่พักอาศัยในหอพักเอกชนหรือที่พักส่วนตัว กรณีติดเชื้อ COVID-19

คณะอักษรศาสตร์ขอแจ้งแนวปฏิบัติของนักศึกษาอักษรศาสตร์ที่พักอาศัยในหอพักเอกชนหรือที่พักส่วนตัว กรณีติดเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้ ขอแจ้งรายละเอียดความคุ้มครองของการประกันภัย COVID-19 และวัคซีน (MIT) (ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565) ดังนี้ ผลประโยชน์จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบเหมาจ่าย (เจอจ่ายจบ) ได้รับ 3,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาท/ปี ภาวะโคม่าด้วย COVID-19 หรือผลกระทบจากการได้รับวัคซีน วงเงิน 100,000 บาท

คณบดีคณะอักษรศาสตร์ร่วมงาน “สมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ กตัญญุตาคุณานุสรณ์ เหนือเกล้าศิลปากรนิรันดร์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พร้อมบุคลากร และนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ร่วมงาน “สมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ กตัญญุตาคุณานุสรณ์ เหนือเกล้าศิลปากรนิรันดร์” วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

รับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ (24 ธ.ค. 64)

คณะอักษรศาสตร์ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัครงาน เป็นแบบออนไลน์ โดยส่งใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร และหลักฐานการโอนเงิน มาที่อีเมลคณะอักษรศาสตร์ : arts@su.ac.th