สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าพบคณะผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารเครือข่ายทางการศึกษา สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด เข้าพบผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ เพื่อแนะนำหน่วยงานและโครงการด้านการศึกษา

นับเป็นการริเริ่มความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัทฯ กับคณะอักษรศาสตร์

ข่าวอื่นๆ