อักษราวิชาการ

ARTS NETWORK

26 - 28 สิงหาคม 2562
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

หนังสือเชิญร่วมงานอักษราวิชาการ

กิจกรรม

 • นิทรรศการแนะนำสาขาวิชาของคณะฯ
 • การจำหน่ายสินค้าและอาหารจากภาควิชาต่างๆ
 • การประกวดแข่งขัน ทั้งหมด 9 รายการ ดั้งนี้
  1. การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
  2. การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาฝรั่งเศส (Dictée)
  3. การแข่งขันตอบปัญหาจากวีดิทัศน์ภาษาฝรั่งเศส
  4. การแข่งขันกลอนสดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รับจำนวน 50 ทีม)
  5. การแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ (ประเภทขับร้องเดี่ยว)
  6. การประกวดร้องเพลงภาษาเยอรมัน
  7. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ “ปุจฉา – วิสัชนา ปัญหาประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 3: ทรรปณะประวัติศาสตร์สากล”
  8. การแข่งขันตอบปัญหาสารสนเทศศาสตร์ และบรรณารักษศาสตร์ (รับจำนวน 12 ทีม)
  9. การประกวดการนำเสนอโครงงานพัฒนาทางสังคมศาสตร์

สมัครแข่งขัน

รายละเอียดการแข่งขัน
สมัครออนไลน์
ตรวจสอบรายชื่อ
หมดเขตรับสมัคร
หมดเขตรับสมัคร
หมดเขตรับสมัคร
รับสมัครครบ 50 ทีม
หมดเขตรับสมัคร
หมดเขตรับสมัคร
หมดเขตรับสมัคร
หมดเขตรับสมัคร
หมดเขตรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร: บัดนี้ - 14 สิงหาคม 2562
การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ และการประกวดนำเสนอโครงงานพัฒนาสังคมศาสตร์ รับสมัครถึง 9 สิงหาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน : 19 สิงหาคม 2562
การประกวดนำเสนอโครงงานฯ ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 20 สิงหาคม 2562

หมายเหตุ: ภาควิชาฯ เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันและการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด