คณะอักษรศาสตร์ประชุมหารือกับสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 คณบดีคณะอักษรศาสตร์และคณะผู้บริหารคณะฯ ประชุมหารือกับอธิการบดีและคณะผู้บริหาร สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานภายหลังจากที่มีการลงนาม MOU ร่วมกัน

แบบสอบถามการจัดทำหลักสูตรใหม่ (อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา) ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรใหม่ (อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา) ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตอบแบบสอบถาม คลิก

คณะอักษรศาสตร์ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 คณบดีคณะอักษรศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะฯ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสมุทรสงครามด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ รวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าพบคณะผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารเครือข่ายทางการศึกษา สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด เข้าพบผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ เพื่อแนะนำหน่วยงานและโครงการด้านการศึกษา นับเป็นการริเริ่มความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัทฯ กับคณะอักษรศาสตร์