โครงการบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ”

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” สำหรับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมปฐมเจติยา คณะอักษรศาสตร์ และรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom

โครงการอบรมภาษาเยอรมันสำหรับบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 5

มี 2 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรอบรมภาษาเยอรมันสำหรับบุคคลทั่วไป ระดับ A1.1 หลักสูตรอบรมภาษาเยอรมันสำหรับบุคคลทั่วไป ระดับ A1.2   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครอบรมได้ที่ www.arts.su.ac.th/german-for-general

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว วันที่ 26 ธันวาคม 2566 วิทยากรโดย ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ และผศ.ดร.กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์

โครงการศึกษาดูงานแนวทางการดำเนินการบริหารงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการศึกษาดูงานแนวทางการดำเนินการบริหารงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 15 ธันวาคม 2565

โครงการประกวดดนตรีไทย ประเภทวงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย

สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย ภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ จัด การประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาภาคตะวันตก ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ อาคาร ๓๖ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เกณฑ์การประกวด ใบสมัครประกวดดนตรีไทย ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๗๔-๐๙๙๗