สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศให้ทุนสนับสนุนการตรวจทานภาษาอังกฤษ (Manuscript) เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับบุคลากรประจำของมหาวิทยาลัย (เปิดรับสมัครตลอดปี)