หนังสือโครงการตำรา

นวทัศนวรรณคดีศึกษา (2549)

ราคา 180 บาท (285 หน้า)

การใช้ภาษาไทย (2552) พิมพ์ครั้งที่ 2

ราคา 180 บาท (207 หน้า)

รัสเซียสมัยซาร์และสังคมนิยม (2553 ) พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม

ราคา 390 บาท (656 หน้า)

ทางรถไฟสายใต้ในเงาอาทิตย์อุทัย (2554) พิมพ์ครั้งที่ 1

ราคา 200 บาท (292 หน้า)

ไวยากรณ์เยอรมันสำหรับผู้เรียนระดับต้น (2554)

ราคา 200 บาท (170 หน้า)

German Film ภาพยนตร์เยอรมัน ค.ศ. 1895-2011

ราคา 140 บาท (178 หน้า)

สถาบันกษัตริย์ในกฎมณเทียรบาล

ราคา 140 บาท (176 หน้า)

ประวัติศาสตร์ผ่านพระเครื่อง คติความเชื่อและพุทธพาณิชย์

ราคา 140 บาท (166 หน้า)

สังคีตสมัย

ราคา 320 บาท (292 หน้า)

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ราคา 200 บาท (291 หน้า)