หนังสือโครงการตำรา

โครงสร้างภาษาเยอรมัน (German Structure)

ราคา 250 บาท (252 หน้า)

ภาษาไทยเพื่ออักษรศาสตร์

ราคา 250 บาท (287 หน้า)

นวทัศนวรรณคดีศึกษา (2549)

ราคา 180 บาท (285 หน้า)

การใช้ภาษาไทย (2552) พิมพ์ครั้งที่ 2

ราคา 180 บาท (207 หน้า)

รัสเซียสมัยซาร์และสังคมนิยม (2553 ) พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม

ราคา 390 บาท (656 หน้า)

ทางรถไฟสายใต้ในเงาอาทิตย์อุทัย (2554) พิมพ์ครั้งที่ 1

ราคา 200 บาท (292 หน้า)

ไวยากรณ์เยอรมันสำหรับผู้เรียนระดับต้น (2554)

ราคา 200 บาท (170 หน้า)

German Film ภาพยนตร์เยอรมัน ค.ศ. 1895-2011

ราคา 140 บาท (178 หน้า)

สถาบันกษัตริย์ในกฎมณเทียรบาล

ราคา 140 บาท (176 หน้า)

ประวัติศาสตร์ผ่านพระเครื่อง คติความเชื่อและพุทธพาณิชย์

ราคา 140 บาท (166 หน้า)