คณะอักษรศาสตร์ประชุมหารือกับสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 คณบดีคณะอักษรศาสตร์และคณะผู้บริหารคณะฯ ประชุมหารือกับอธิการบดีและคณะผู้บริหาร สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานภายหลังจากที่มีการลงนาม MOU ร่วมกัน

คณะอักษรศาสตร์ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 คณบดีคณะอักษรศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะฯ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสมุทรสงครามด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ รวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าพบคณะผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารเครือข่ายทางการศึกษา สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด เข้าพบผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ เพื่อแนะนำหน่วยงานและโครงการด้านการศึกษา นับเป็นการริเริ่มความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัทฯ กับคณะอักษรศาสตร์

คณบดีคณะอักษรศาสตร์ร่วมงาน “สมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ กตัญญุตาคุณานุสรณ์ เหนือเกล้าศิลปากรนิรันดร์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พร้อมบุคลากร และนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ร่วมงาน “สมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ กตัญญุตาคุณานุสรณ์ เหนือเกล้าศิลปากรนิรันดร์” วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทยเข้าพบคณบดี

นายย็องจิน คิม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย และนายควังจุง คิม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย ได้เข้าพบคณบดี  อาจารย์ ดร.สิรินาถ ศิริรัตน์  และอาจารย์สุมาลี สูนจันทร์ ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งศูนย์เกาหลี

คณะอักษรศาสตร์ร่วมกับสถาบันเครือข่าย 6 สถาบัน จัดการประชุมวิชาการ Onearts ประจำปี พ.ศ. 2564

คณะอักษรศาสตร์ร่วมกับสถาบันเครือข่าย 6 สถาบัน จัดการประชุมวิชาการของนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี 7 สถาบัน ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 9.45 – 16.30 น. เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าหรือการวิจัยด้วยตนเอง และได้พัฒนาทักษะในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในบรรยายกาศที่เป็นทางการ รวมทั้งการก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิต/นักศึกษาต่างสถาบัน >

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าพบคณะผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าพบคณะผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ เพื่อแนะนำหน่วยงานและโครงการด้านการศึกษาของบริษัท ในอนาคต คณะอักษรศาสตร์จะจัดโครงการ่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อย่างแน่นอน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่นสำหรับนักศึกษา

การจัดการความรู้กับหลักสูตรภายในคณะอักษรศาสตร์ที่ได้รับการประเมินด้วยเกณฑ์ AUN-QA เพื่อคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี

โครงการการจัดการความรู้กับหลักสูตรภายในคณะอักษรศาสตร์ที่ได้รับการประเมินด้วยเกณฑ์ AUN-QA เพื่อคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง ว 114 ชั้น 1 อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร