คณะอักษรศาสตร์ประชุมหารือกับสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 คณบดีคณะอักษรศาสตร์และคณะผู้บริหารคณะฯ ประชุมหารือกับอธิการบดีและคณะผู้บริหาร สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานภายหลังจากที่มีการลงนาม MOU ร่วมกัน

คณะอักษรศาสตร์ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 คณบดีคณะอักษรศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะฯ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสมุทรสงครามด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ รวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าพบคณะผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารเครือข่ายทางการศึกษา สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด เข้าพบผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ เพื่อแนะนำหน่วยงานและโครงการด้านการศึกษา นับเป็นการริเริ่มความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัทฯ กับคณะอักษรศาสตร์

คณบดีคณะอักษรศาสตร์ร่วมงาน “สมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ กตัญญุตาคุณานุสรณ์ เหนือเกล้าศิลปากรนิรันดร์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พร้อมบุคลากร และนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ร่วมงาน “สมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ กตัญญุตาคุณานุสรณ์ เหนือเกล้าศิลปากรนิรันดร์” วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทยเข้าพบคณบดี

นายย็องจิน คิม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย และนายควังจุง คิม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย ได้เข้าพบคณบดี  อาจารย์ ดร.สิรินาถ ศิริรัตน์  และอาจารย์สุมาลี สูนจันทร์ ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งศูนย์เกาหลี

คณะอักษรศาสตร์ร่วมกับสถาบันเครือข่าย 6 สถาบัน จัดการประชุมวิชาการ Onearts ประจำปี พ.ศ. 2564

คณะอักษรศาสตร์ร่วมกับสถาบันเครือข่าย 6 สถาบัน จัดการประชุมวิชาการของนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี 7 สถาบัน ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 9.45 – 16.30 น. เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าหรือการวิจัยด้วยตนเอง และได้พัฒนาทักษะในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในบรรยายกาศที่เป็นทางการ รวมทั้งการก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิต/นักศึกษาต่างสถาบัน >

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าพบคณะผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าพบคณะผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ เพื่อแนะนำหน่วยงานและโครงการด้านการศึกษาของบริษัท ในอนาคต คณะอักษรศาสตร์จะจัดโครงการ่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อย่างแน่นอน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่นสำหรับนักศึกษา

การจัดการความรู้กับหลักสูตรภายในคณะอักษรศาสตร์ที่ได้รับการประเมินด้วยเกณฑ์ AUN-QA เพื่อคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี

โครงการการจัดการความรู้กับหลักสูตรภายในคณะอักษรศาสตร์ที่ได้รับการประเมินด้วยเกณฑ์ AUN-QA เพื่อคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง ว 114 ชั้น 1 อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กษณเวียน เกษียณวาร มงคลกาลแห่งชีวิต ประจำปี 2563

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ รวมทั้งมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก – อ.ดร.สุรีพร จรุงธนกิจ ภาควิชาภูมิศาสตร์ – รศ.สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ ภาควิชาภาษาไทย . “กษณเวียน เกษียณวาร มงคลกาลแห่งชีวิต” ประจำปี 2563 งานสอนสร้างคนให้มีปัญญา งานวิจัยพัฒนาความรู้ของชาติให้ทันโลก งานบริการวิชาการยกระดับชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 2 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่นานาประการอย่างลุล่วงสมบูรณ์ตลอดมา การทุ่มเทปฏิบัติงานของท่านจักผลิดอกออกผลเป็นความก้าวหน้าของคณะอักษรศาสตร์สืบไป  

วันศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ปี ๒๕๖๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพวงมาลัยสักการะและวางช่อดอกไม้ และร่วมพิธีสงฆ์ เนื่องในวันศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ปิ่นมาลากุลวรานุสรณ์ เอกสถิตเลอค่าสถาพรเคียงคู่ “ศิลปากร” นิรันดร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ อาคารวัชรนาฏยสภา และอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม