โครงการบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ”

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” สำหรับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมปฐมเจติยา คณะอักษรศาสตร์ และรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว วันที่ 26 ธันวาคม 2566 วิทยากรโดย ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ และผศ.ดร.กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์

โครงการศึกษาดูงานแนวทางการดำเนินการบริหารงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการศึกษาดูงานแนวทางการดำเนินการบริหารงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 15 ธันวาคม 2565