คณะอักษรศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะศิลปศาสตร์ และสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ร่วมงานแถลงข่าว “ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากร” พร้อมทั้งร่วมลงนาม MOU ร่วมกันระหว่างคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ คณะศิลปศาสตร์ และสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อขยายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการระหว่างกัน การแถลงข่าวและการลงนาม MOU ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในงานแถลงข่าวและเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU ในครั้งนี้

คณะอักษรศาสตร์ประชุมหารือกับสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 คณบดีคณะอักษรศาสตร์และคณะผู้บริหารคณะฯ ประชุมหารือกับอธิการบดีและคณะผู้บริหาร สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานภายหลังจากที่มีการลงนาม MOU ร่วมกัน

คณะอักษรศาสตร์ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 คณบดีคณะอักษรศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะฯ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสมุทรสงครามด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ รวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม