การขอเทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนรายวิชา ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2565 เรียบร้อยแล้ว ไม่มีสถานะเป็นนักศึกษาจากสถาบันเดิม หรือ คณะเดิม ก่อนเทียบโอน มีสิทธิ์ขอเทียบโอนได้ ครั้งเดียว ยื่นคำร้องตามเวลาที่คณะฯ กำหนด 2. เกณฑ์การพิจารณาเทียบโอนรายวิชา จะเป็นไปตามการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ ในการพิจารณาเทียบรายวิชาและหน่วยกิตโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเคียงกันได้กับรายวิชาที่มีในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ.2564 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป และกลุ่มวิชาพื้นฐานอักษรศาสตร์ เป็นรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต่ากว่ำ C หรือ 2.00 รายวิชาและหน่วยกิตที่เทียบโอนรวมแล้วต้องไม่เกินสามในสี่ของหลักสูตร รายวิชาที่เทียบโอนจะรายงานในใบระเบียนผลการศึกษาเฉพาะรหัสชื่อรายวิชาและจำนวนหน่วยกิต และบันทึกสัญลักษณ์ T ในรายวิชาที่ได้รับเทียบโอนโดยไม่นำมาคิดค่าระดับเฉลี่ย เว้นแต่ เป็นกรณีที่นักศึกษาที่ขอเทียบโอนเป็นนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร กรณีเช่นนี้ให้นำผลการศึกษาของรายวิชาที่เทียบโอนคำนวณหาค่าระดับเฉลี่ยด้วย ทั้งนี้ จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบโอนจะต้องไม่น้อยกว่าจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่กำหนดในหลักสูตร 3. เอกสารที่ต้องใช้ในการเทียบโอนรายวิชา คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา  [ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ⇓] แบบระบุรหัสวิชาที่ประสงค์เทียบโอน  [ดาวน์โหลดแบบระบุฯ ⇓] ควรศึกษา [รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 ⇓]  [หมวดวิชาพื้นฐานอักษรศาสตร์ ⇓]  [ข้อบังคับเกี่ยวกับการเทียบโอน ⇓]  ประกอบ […]

แนะนำลงทะเบียน-ยื่นคำร้อง-ติดต่อหน่วยกิจการนักศึกษา

ลงทะเบียนออนไลน์ แก้ปัญาตารางเรียนซ้ำซ้อน แก้ปัญหาตารางสอบซ้ำซ้อน หน้าจอลงทะเบียนค้าง เพิ่มหรือถอนวิชาไม่ได้ ค้างชำระเงิน ทำให้ลงทะเบียนวิชาไม่ได้ มีข้อความ “รายการย่อยไม่ผ่านเงื่อนไข” มีข้อความ “จำนวนที่นั่งเต็ม” จ่ายค่าลงทะเบียนหน่วยกิตเกิน 22 หน่วยกิตอย่างไร ลงทะเบียนเกิน 22 หน่วยกิต แล้วถอนวิชา จะได้รับเงินคืนหรือไม่ ค้นหาวิชาที่จะลงทะเบียนไม่พบ นักศึกษาสาขาวิชาเอเชียศึกษา ชั้นปี 5 จะได้ปรับลดค่าเทอมหรือไม่ นักศึกษาสาขาวิชาเอเชียศึกษาลงทะเบียนเลือกเสรีนอกคณะ ต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือไม่ การให้บริการคำร้อง การให้บริการคำร้องขอลาออกและขอรับเงินค่าประกันของเสียหาย การให้บริการคำร้องขอกลับเข้าศึกษา การให้บริการคำร้องขอลาพักการศึกษา การให้บริการคำร้องขอลงทะเบียนหน่วยกิตน้อยกว่าเกณฑ์หรือมากกว่าเกณฑ์ การให้บริการคำร้องวิชาเอก วิชาโท การให้บริการคำร้องขอผ่อนผันชำระค่าลงทะเบียน การให้บริการคำร้องขออนุญาตลงทะเบียนเรียน การให้บริการบัตรถอนรายวิชา (ติด W) การให้บริการคำร้องขอหนังสือติดต่อเก็บข้อมูล การติดต่อหน่วยกิจการนักศึกษา การจัดโครงการออนไลน์ ทุนการศึกษา การกู้ กยศ./กรอ. สำหรับผู้กู้รายเก่า การกู้ กยศ./กรอ. สำหรับผู้กู้รายใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหลักสูตร 3+1 และ 7+1

คณะอักษรศาสตร์รับสมัครนักศึกษาอักษรศาสตร์โครงการปกติชั้นปีที่ 3 เฉพาะสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และนักศึกษาโครงการพิเศษเอเชียศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วม โครงการ “แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหลักสูตร 3+1 และ 7+1 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ประจำปีการศึกษา 2564   ระยะเวลารับสมัคร: 22-30 กันยายน 2564   อ่านรายละเอียดและกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.arts.su.ac.th/3171

แนวปฏิบัติของนักศึกษาอักษรศาสตร์ที่พักอาศัยในหอพักเอกชนหรือที่พักส่วนตัว กรณีติดเชื้อ COVID-19

คณะอักษรศาสตร์ขอแจ้งแนวปฏิบัติของนักศึกษาอักษรศาสตร์ที่พักอาศัยในหอพักเอกชนหรือที่พักส่วนตัว กรณีติดเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้ ขอแจ้งรายละเอียดความคุ้มครองของการประกันภัย COVID-19 และวัคซีน (MIT) (ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565) ดังนี้ ผลประโยชน์จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบเหมาจ่าย (เจอจ่ายจบ) ได้รับ 3,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาท/ปี ภาวะโคม่าด้วย COVID-19 หรือผลกระทบจากการได้รับวัคซีน วงเงิน 100,000 บาท

วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการรับรองคุณภาพและถูกจัดให้เป็น “วารสารกลุ่มที่ 1” จากศูนย์ TCI ซึ่งมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเป็นเวลา 5 ปี คือตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2567