แบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรนาฏยสังคีต สาชาวิชานาฏยสังคีต

ด้วยภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร มีความประสงค์จะจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญามหาบัณฑิต สาชาวิชานาฏยสังคีต จึงขอความอนุเคราะห์นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้สนใจทั่วไป ให้ข้อมูลความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรนาฏยสังคีต สาชาวิชานาฏยสังคีต ( 2 สาขาวิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกการละครและวิชาเอกสังคีตศิลป์ไทย) ข้อมูลของท่านมีประโยชน์อย่างยิ่งในการออกแบบหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตอบแบบสอบถามได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQZLs9ZbLsjjzxdlKBSB3n7Zwn9uTN7EF06hemk2EsV7zj5Q/viewform?fbclid=IwAR0WgqYUv9SZ2qzJM-g7Gu84_wXIt0WucLmROR-8jSHNX8HbUIM4XsGZpgk รบกวนส่งข้อมูลภายในวันที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ.2564 ภาควิชานาฏยสังคีตจึงขอขอบพระคุณในทุกข้อมูลและข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

คำแนะนำช่วงการลงทะเบียนออนไลน์ และการให้บริการคำร้อง สำหรับนักศึกษาอักษรศาสตร์

ลงทะเบียนออนไลน์ แก้ปัญาตารางเรียนซ้ำซ้อน แก้ปัญหาตารางสอบซ้ำซ้อน หน้าจอลงทะเบียนค้าง เพิ่มหรือถอนวิชาไม่ได้ ค้างชำระเงิน ทำให้ลงทะเบียนวิชาไม่ได้ มีข้อความ “รายการย่อยไม่ผ่านเงื่อนไข” มีข้อความ “จำนวนที่นั่งเต็ม” จ่ายค่าลงทะเบียนหน่วยกิตเกิน 22 หน่วยกิตอย่างไร ลงทะเบียนเกิน 22 หน่วยกิต แล้วถอนวิชา จะได้รับเงินคืนหรือไม่ ค้นหาวิชาที่จะลงทะเบียนไม่พบ นักศึกษาสาขาวิชาเอเชียศึกษา ชั้นปี 5 จะได้ปรับลดค่าเทอมหรือไม่ นักศึกษาสาขาวิชาเอเชียศึกษาลงทะเบียนเลือกเสรีนอกคณะ ต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือไม่ การให้บริการคำร้อง การให้บริการคำร้องขอลาออกและขอรับเงินค่าประกันของเสียหาย การให้บริการคำร้องขอกลับเข้าศึกษา การให้บริการคำร้องขอลาพักการศึกษา การให้บริการคำร้องขอลงทะเบียนหน่วยกิตน้อยกว่าเกณฑ์หรือมากกว่าเกณฑ์ การให้บริการคำร้องวิชาเอก วิชาโท การให้บริการคำร้องขอผ่อนผันชำระค่าลงทะเบียน การให้บริการคำร้องขออนุญาตลงทะเบียนเรียน การให้บริการบัตรถอนรายวิชา (ติด W) การให้บริการคำร้องขอหนังสือติดต่อเก็บข้อมูล

การขอเทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนรายวิชา ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2564 เรียบร้อยแล้ว ไม่มีสถานะเป็นนักศึกษาจากสถาบันเดิม หรือ คณะเดิม ก่อนเทียบโอน มีสิทธิ์ขอเทียบโอนได้ ครั้งเดียว ยื่นคำร้องตามเวลาที่คณะฯ กำหนด เกณฑ์การพิจารณาเทียบโอนรายวิชา จะเป็นไปตามการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ ในการพิจารณาเทียบรายวิชาและหน่วยกิตโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเคียงกันได้กับรายวิชาที่มีในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ.2564 เป็นรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต่ากว่ำ C หรือ 2.00 รายวิชาและหน่วยกิตที่เทียบโอนรวมแล้วต้องไม่เกินสามในสี่ของหลักสูตร รายวิชาที่เทียบโอนจะรายงานในใบระเบียนผลการศึกษาเฉพาะรหัสชื่อรายวิชาและจำนวนหน่วยกิต และบันทึกสัญลักษณ์ T ในรายวิชาที่ได้รับเทียบโอนโดยไม่นำมาคิดค่าระดับเฉลี่ย เว้นแต่ เป็นกรณีที่นักศึกษาที่ขอเทียบโอนเป็นนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร กรณีเช่นนี้ให้นำผลการศึกษาของรายวิชาที่เทียบโอนคำนวณหาค่าระดับเฉลี่ยด้วย  ทั้งนี้ จำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบโอนจะต้องไม่น้อยกว่าจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่กำหนดในหลักสูตร เอกสารที่ต้องใช้ในการเทียบโอนรายวิชา คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา  [ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ⇓] แบบระบุรหัสวิชาที่ประสงค์เทียบโอน  [ดาวน์โหลดแบบระบุฯ ⇓]  (ควรศึกษา “รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564 ⇓“) ใบแสดงผลการศึกษาที่ขอเทียบโอน (Transcript) เอกสารหลักสูตรเดิม หมายถึง ปกหลักสูตรที่ระบุ ปี พ.ศ. และคำอธิบายรายวิชา ที่ระบุ […]

วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการรับรองคุณภาพและถูกจัดให้เป็น “วารสารกลุ่มที่ 1” จากศูนย์ TCI ซึ่งมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเป็นเวลา 5 ปี คือตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2567