แบบสอบถามการจัดทำหลักสูตรใหม่ (อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา) ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรใหม่ (อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา) ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตอบแบบสอบถาม คลิก

แนวปฏิบัติของนักศึกษาอักษรศาสตร์ที่พักอาศัยในหอพักเอกชนหรือที่พักส่วนตัว กรณีติดเชื้อ COVID-19

คณะอักษรศาสตร์ขอแจ้งแนวปฏิบัติของนักศึกษาอักษรศาสตร์ที่พักอาศัยในหอพักเอกชนหรือที่พักส่วนตัว กรณีติดเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้ ขอแจ้งรายละเอียดความคุ้มครองของการประกันภัย COVID-19 และวัคซีน (MIT) (ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565) ดังนี้ ผลประโยชน์จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบเหมาจ่าย (เจอจ่ายจบ) ได้รับ 3,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาท/ปี ภาวะโคม่าด้วย COVID-19 หรือผลกระทบจากการได้รับวัคซีน วงเงิน 100,000 บาท

การให้บริการของงานบริการการศึกษา สำหรับนักศึกษาอักษรศาสตร์

ลงทะเบียนออนไลน์ แก้ปัญาตารางเรียนซ้ำซ้อน แก้ปัญหาตารางสอบซ้ำซ้อน หน้าจอลงทะเบียนค้าง เพิ่มหรือถอนวิชาไม่ได้ ค้างชำระเงิน ทำให้ลงทะเบียนวิชาไม่ได้ มีข้อความ “รายการย่อยไม่ผ่านเงื่อนไข” มีข้อความ “จำนวนที่นั่งเต็ม” จ่ายค่าลงทะเบียนหน่วยกิตเกิน 22 หน่วยกิตอย่างไร ลงทะเบียนเกิน 22 หน่วยกิต แล้วถอนวิชา จะได้รับเงินคืนหรือไม่ ค้นหาวิชาที่จะลงทะเบียนไม่พบ นักศึกษาสาขาวิชาเอเชียศึกษา ชั้นปี 5 จะได้ปรับลดค่าเทอมหรือไม่ นักศึกษาสาขาวิชาเอเชียศึกษาลงทะเบียนเลือกเสรีนอกคณะ ต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือไม่ การให้บริการคำร้อง การให้บริการคำร้องขอลาออกและขอรับเงินค่าประกันของเสียหาย การให้บริการคำร้องขอกลับเข้าศึกษา การให้บริการคำร้องขอลาพักการศึกษา การให้บริการคำร้องขอลงทะเบียนหน่วยกิตน้อยกว่าเกณฑ์หรือมากกว่าเกณฑ์ การให้บริการคำร้องวิชาเอก วิชาโท การให้บริการคำร้องขอผ่อนผันชำระค่าลงทะเบียน การให้บริการคำร้องขออนุญาตลงทะเบียนเรียน การให้บริการบัตรถอนรายวิชา (ติด W) การให้บริการคำร้องขอหนังสือติดต่อเก็บข้อมูล การติดต่อหน่วยกิจการนักศึกษา การจัดโครงการออนไลน์ ทุนการศึกษา การกู้ กยศ./กรอ. สำหรับผู้กู้รายเก่า การกู้ กยศ./กรอ. สำหรับผู้กู้รายใหม่

วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการรับรองคุณภาพและถูกจัดให้เป็น “วารสารกลุ่มที่ 1” จากศูนย์ TCI ซึ่งมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเป็นเวลา 5 ปี คือตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2567