โครงการอบรมภาษาเยอรมันสำหรับบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 5

มี 2 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรอบรมภาษาเยอรมันสำหรับบุคคลทั่วไป ระดับ A1.1 หลักสูตรอบรมภาษาเยอรมันสำหรับบุคคลทั่วไป ระดับ A1.2   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครอบรมได้ที่ www.arts.su.ac.th/german-for-general

โครงการประกวดดนตรีไทย ประเภทวงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย

สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย ภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ จัด การประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาภาคตะวันตก ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ อาคาร ๓๖ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เกณฑ์การประกวด ใบสมัครประกวดดนตรีไทย ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๗๔-๐๙๙๗

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หลักสูตร 3+1 และ 7+1

คณะอักษรศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหลักสูตร 3+1 (โครงการปกติ) และหลักสูตร 7+1 (โครงการพิเศษเอเชียศึกษา)ประจำปีการศึกษา 2565 ดูประกาศรายชื่อได้ที่ www.arts.su.ac.th/xchange3171

แนะนำลงทะเบียน-ยื่นคำร้อง-ติดต่อหน่วยกิจการนักศึกษา

ลงทะเบียนออนไลน์ แก้ปัญาตารางเรียนซ้ำซ้อน แก้ปัญหาตารางสอบซ้ำซ้อน หน้าจอลงทะเบียนค้าง เพิ่มหรือถอนวิชาไม่ได้ ค้างชำระเงิน ทำให้ลงทะเบียนวิชาไม่ได้ มีข้อความ “รายการย่อยไม่ผ่านเงื่อนไข” มีข้อความ “จำนวนที่นั่งเต็ม” จ่ายค่าลงทะเบียนหน่วยกิตเกิน 22 หน่วยกิตอย่างไร ลงทะเบียนเกิน 22 หน่วยกิต แล้วถอนวิชา จะได้รับเงินคืนหรือไม่ ค้นหาวิชาที่จะลงทะเบียนไม่พบ นักศึกษาสาขาวิชาเอเชียศึกษา ชั้นปี 5 จะได้ปรับลดค่าเทอมหรือไม่ นักศึกษาสาขาวิชาเอเชียศึกษาลงทะเบียนเลือกเสรีนอกคณะ ต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือไม่ การให้บริการคำร้อง การให้บริการคำร้องขอลาออกและขอรับเงินค่าประกันของเสียหาย การให้บริการคำร้องขอกลับเข้าศึกษา การให้บริการคำร้องขอลาพักการศึกษา การให้บริการคำร้องขอลงทะเบียนหน่วยกิตน้อยกว่าเกณฑ์หรือมากกว่าเกณฑ์ การให้บริการคำร้องวิชาเอก วิชาโท การให้บริการคำร้องขอผ่อนผันชำระค่าลงทะเบียน การให้บริการคำร้องขออนุญาตลงทะเบียนเรียน การให้บริการบัตรถอนรายวิชา (ติด W) การให้บริการคำร้องขอหนังสือติดต่อเก็บข้อมูล การติดต่อหน่วยกิจการนักศึกษา การจัดโครงการออนไลน์ ทุนการศึกษา การกู้ กยศ./กรอ. สำหรับผู้กู้รายเก่า การกู้ กยศ./กรอ. สำหรับผู้กู้รายใหม่