นางสาวธิดารัตน์ คำพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกปรัชญา ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ (UIS) ลำดับที่ 1 ตามความต้องการของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการรับรองคุณภาพและถูกจัดให้เป็น “วารสารกลุ่มที่ 1” จากศูนย์ TCI ซึ่งมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเป็นเวลา 5 ปี คือตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2567