คณะอักษรศาสตร์ร่วมกับสถาบันเครือข่าย 6 สถาบัน จัดการประชุมวิชาการ Onearts ประจำปี พ.ศ. 2564

คณะอักษรศาสตร์ร่วมกับสถาบันเครือข่าย 6 สถาบัน จัดการประชุมวิชาการของนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี 7 สถาบัน ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 9.45 – 16.30 น. เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าหรือการวิจัยด้วยตนเอง และได้พัฒนาทักษะในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในบรรยายกาศที่เป็นทางการ รวมทั้งการก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิต/นักศึกษาต่างสถาบัน >

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าพบคณะผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าพบคณะผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ เพื่อแนะนำหน่วยงานและโครงการด้านการศึกษาของบริษัท ในอนาคต คณะอักษรศาสตร์จะจัดโครงการ่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อย่างแน่นอน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่นสำหรับนักศึกษา

การจัดการความรู้กับหลักสูตรภายในคณะอักษรศาสตร์ที่ได้รับการประเมินด้วยเกณฑ์ AUN-QA เพื่อคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี

โครงการการจัดการความรู้กับหลักสูตรภายในคณะอักษรศาสตร์ที่ได้รับการประเมินด้วยเกณฑ์ AUN-QA เพื่อคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง ว 114 ชั้น 1 อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กษณเวียน เกษียณวาร มงคลกาลแห่งชีวิต ประจำปี 2563

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ รวมทั้งมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก – อ.ดร.สุรีพร จรุงธนกิจ ภาควิชาภูมิศาสตร์ – รศ.สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ ภาควิชาภาษาไทย . “กษณเวียน เกษียณวาร มงคลกาลแห่งชีวิต” ประจำปี 2563 งานสอนสร้างคนให้มีปัญญา งานวิจัยพัฒนาความรู้ของชาติให้ทันโลก งานบริการวิชาการยกระดับชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 2 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่นานาประการอย่างลุล่วงสมบูรณ์ตลอดมา การทุ่มเทปฏิบัติงานของท่านจักผลิดอกออกผลเป็นความก้าวหน้าของคณะอักษรศาสตร์สืบไป  

วันศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ปี ๒๕๖๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพวงมาลัยสักการะและวางช่อดอกไม้ และร่วมพิธีสงฆ์ เนื่องในวันศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ปิ่นมาลากุลวรานุสรณ์ เอกสถิตเลอค่าสถาพรเคียงคู่ “ศิลปากร” นิรันดร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ อาคารวัชรนาฏยสภา และอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 คณะอักษรศาสตร์ฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

การแข่งขันตอบปัญหาวัฒนธรรมญี่ปุ่น “Japan Foundation Award”

การแข่งขันตอบปัญหาวัฒนธรรมญี่ปุ่น “Japan Foundation Award” การแข่งขันตอบปัญหาวัฒนธรรมญี่ปุ่น “Japan Foundation Award” ในเทศกาลศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่นภายใต้นิทรรศการ The Spirit of Budo วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องภาพยนตร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม