การเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำ และประเภทหัวหน้าภาควิชาของคณะอักษรศาสตร์

 

ปฏิทินการดำเนินงานกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์