อาจารย์สุพิชฌาย์ แสงสุขเอี่ยม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี วิทยานิพนธ์ สุพิชฌาย์ แสงสุขเอี่ยม. “จิตรกรรมประดับแผงไม้คอสอง ศาลาการเปรียญหลังเก่า วัดในกลาง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี.” สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น บทความทางวิชาการ บทวิจารณ์ สุพิชฌาย์ แสงสุขเอี่ยม. “จิตรกรรมภาพพระโพธิสัตว์ในสมัยพระอนาคตพุทธเจ้า 10 พระองค์ บนแผงไม้คอสอง ศาลาการเปรียญหลังเก่า วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี.” ใน บทคัดย่อ ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1 การประชุมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550, 186-187. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550. เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน สุพิชฌาย์ แสงสุขเอี่ยม. “เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 432 211 Ancient Eastern Art.” หมวดวิชาทัศนศิลป์ คณะอักษรศาสตร์ […]

อาจารย์ปัณณทัต โพธิเวชกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ศิลปะการแสดง ศิลปะการละคร ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น บทความทางวิชาการ ระดับชาติ ปัณณทัต โพธิเวชกุล. (2560). “ผลงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย ชุด “จากดิน…สู่ฟ้าสุราลัย“.” ใน รายงานรวมบทความ วิจัยและสร้างสรรค์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติ “ศิลปากรวิจัยและ สร้างสรรค์ ครั้งที่ 10: บูรณาการศาสตร์และศิลป์“, C57-C58. มหาวิทยาลัยศิลปากร, 23-25 มกราคม 2560. นครปฐม. ________. (2559). “ผลงานสร้างสรรค์ เรื่อง Disappear: Something Visible, but Invisible.” ใน รายงานสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปกรรมงานประชุมวิชาการระดับชาติ: ศิลปกรรมวิชาการ ครั้งที่ 1, 324-331. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ, 16–17 มิถุนายน 2559. กรุงเทพฯ. ________. (2559). “ศิลปะการแสดงชุด “ซาดาโกะของฉันและปีกนับพันของนกกระเรียน.” ใน รายงานรวมบทความวิจัยและ […]

อาจารย์ประสิทธิ์ชัย จิรปสิทธินนท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ภาพพิมพ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ประสิทธิ์ชัย  จรัสชัยวรรณา. ”บริโภค.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ผลงานด้านศิลปะ 2543-2546 การแสดงงานนักศึกษา ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2544 การแสดงงานศิลปกรรมโตชิบา “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 13 การแสดงงานศิลปะนาฏยลีลา  ลักษณาศิลปากร  ครั้งที่ 4   (Art and Drama at Silpakorn) 2545 การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์  ครั้งที่ 19 การแสดงงานศิลปกรรมโตชิบา “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 14 2546 การแสดงงานมหกรรมศิลปะเทิดพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ  48 พรรษา 2547 การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์  ครั้งที่ 20 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ  ครั้งที่ […]

อาจารย์ ดร.ปวริส มินา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ การละครสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วิทยานิพนธ์ ปวริส  มินา.  (2556).  “การสร้างสรรค์บทละครพูดชวนหัวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส.”  วิทยานิพน์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปวริส มินา และณัฐภรณ์ สถิตวราทร. (2560). มโนทัศน์อิสรเสรีและความเสมอภาคผ่านค่านิยมในสื่อทัศนศิลป์: กรณีศึกษาเนื้อหาและพื้นที่จัดแสดงผลงานสื่อทัศนศิลป์ในประเทศไทย พ.ศ. 2556-2560. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี พ.ศ. 2560. ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์, ปวริส มินา และพงศธร เครือฟ้า. (2559). “มโนทัศน์อิสรเสรีและความเสมอภาคผ่านค่านิยมในสื่อโทรทัศน์ : กรณีศึกษารายการประกวดร้องเพลง”. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี พ.ศ. 2558. ปวริส มินา. (2558). “ละครเวทีร่วมสมัย เรื่อง “อาสา ณ วาณิช.” นครปฐม. ภาสกร อินทุมาร ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ […]

อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์ สถิตวราทร

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น บทความทางวิชาการ ระดับชาติ ณัฐภรณ์ สถิตวราทร. (2559). “The Use of Psycho-physical Theatre Practice in Developing Children and Young People with Learning Disabilities’ Skills: A Case Study.” ในหนังสือประมวลผลการประชุมวิชาการและเสนอ ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9: บูรณาการศาสตร์และศิลป์“. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 11-21 กุมภาพันธ์ 2559. นครปฐม.

ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ดนตรีไทย ซอสามสาย ดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ วิทยานิพนธ์ พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์. “ชีวิตและงานของครูพระยาประสาทดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์).” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537. ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ และสิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว. โครงการอบรมเชิงสร้างสรรค์ “ดนตรีไทยเชิงสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน“. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากรัฐบาล (โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555) ประจำปี พ.ศ. 2554. พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ และสิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว. “ดนตรีไทยเชิงสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน“. ได้รับทุนสนับสนุนจากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี พ.ศ. 2553. พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ และพูนพิศ อมาตยกุล. “การใช้เครื่องดนตรีตะวันตกบรรเลงเพลงเดี่ยวงานวิจัยจากหลักฐานการบันทึก เสียงเพลงไทย.” ใน การประชุมวิชาการดนตรี ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หนังสือ […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุท ตันณีกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ จิตรกรรมและภาพถ่าย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ สราวุท ตันณีกุล. “ความประสานกันของรูปทรง–วัตถุในสภาพแวดล้อม.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531. ________. “ความรู้สึกส่วนตัวในจินตภาพของความเชื่อ.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปะมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534. ผลงานวิจัย งานวิจัย สราวุท ตันณีกุล, คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา. “การออกแบบ “ชุดสัญลักษณ์”สำหรับผลิตแผนที่เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี พ.ศ. 2557 จากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. มุจรินทร์ อิทธิพงษ์, สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว, สราวุท ตันณีกุล. “ละครร่วมสมัยเรื่อง “น้ำใสใจจริง 2556” ผลงานสร้างสรรค์ผ่านการบูรณาการทางศิลปะการแสดงร่วมสมัย ดนตรี และทัศนศิลป์”. ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2556. สราวุท ตันณีกุล. “โครงการสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์  พีระศรี ประจำปี […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ สันติธญะวงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ศิลปะตะวันตก (ทฤษฎี การวิจารณ์ และประวัติศาสตร์ศิลปะ) วิทยานิพนธ์ สรรเสริญ สันติวงศ์. “พิพิธภัณฑ์ในฐานะของศิลปะการนำเสนอ.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543. ผลงานวิจัย สรรเสริญ  สันติวงศ์. “คิวบิสม์ในฐานะที่เป็นจุดเปลี่ยนจากศิลปะเหมือนจริงไปสู่ศิลปะนามธรรมในศิลปะสมัยใหม่“. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี พ.ศ. 2551 จากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. สรรเสริญ  สันติวงศ์ และคณะ. “ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาต่อวิธีการสอนของคณาจารย์ในคณะอักษรศาสตร์” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี พ.ศ. 2552 จากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน สรรเสริญ สันติวงศ์. “ศิลปะ: บทบาทในทางสร้างสรรค์ศิลปะและสังคมในฐานภาพยนตร์.” เอกสารประกอบการสอนวิชามนุษย์กับการสร้างสรรค์, หมวดวิชาทัศนศิลป์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. (อัดสำเนา)