อาจารย์ฐนพงศ์ ลือขจรชัย

วิทยานิพนธ์ ฐนพงศ์ ลือขจรชัย, “เมื่อจักรพรรดิราชหลั่งน้ำตา: ปัญหาการได้และเสียดินแดนของสยาม” วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2565 ฐนพงศ์ ลือขจรชัย, ปัจจัยที่มีผลต่อการตกลงพรมแดนในดินแดนมลายูระหว่าง สยามและอังกฤษในสนธิสัญญาปี ค.ศ.1909” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2560. หนังสือ ฐนพงศ์ ลือขจรชัย (บรรณาธิการ) , สยามเขตร, กรุงเทพฯ: illumination editions, 2565 (อยู่ในระหว่างการตีพิมพ์). (เป็นบรรณาธิการ, เขียนบทนำเรื่อง “เขตแดนศึกษา: การศึกษาเขตแดนไทย” และเขียนบทความในเล่ม เรื่อง “ระบบเขตแดนรัฐจารีตและปัญหาการเปลี่ยนผ่านในสยาม”) ฐนพงศ์ ลือขจรชัย และพิพัฒน์ พสุธารชาติ (บรรณาธิการ), เมื่อใดจึงเป็นชาติไทย, กรุงเทพฯ: illumination editions, 2564. (เป็นบรรณาธิการ, เขียนบทนำ เรื่อง “เมื่อใดจึงเป็น(รัฐ)ชาติไทย : เมื่อตาบอดวิ่งหารัฐชาติไทย” และเขียนบทความในเล่ม […]

อาจารย์ตวงทิพย์ พรมเขต

วิทยานิพนธ์ ตวงทิพย์ พรมเขต. “แนวคิดและยุทธศาสตร์ทางการเมืองของ ดี. เอ็น. ไอดิต ในช่วง ค.ศ. 1951-1965.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. ความสนใจทางวิชาการ ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคปัจจุบัน ประวัติศาสตร์อินโดนีเซียสมัยใหม่ ประวัติศาสตร์ภาคใต้ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หนังสือ ตวงทิพย์ พรมเขต. D.N. Aidit ทีปะ นุสันตารา ไอดิตกับพรรคคอมมิวนิสต์ในอินโดนีเซีย. กรุงเทพฯ: Illuminations Editions, 2563. บทความวิจัย ตวงทิพย์ พรมเขต. “‘กวาดล้างให้สิ้นซาก’: การเมืองอินโดนีเซีย หนังสือพิมพ์ฝ่ายขวา และการสังหารหมู่คอมมิวนิสต์ระหว่างปี 1965–1966.” วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 47 (มกราคม–ธันวาคม 2565): 74-95. บทความทางวิชาการ ตวงทิพย์ พรมเขต. “เครือข่ายการค้าปีนัง-ภูเก็ต-ตรัง เหมืองแร่ และชาวจีนโพ้นทะเล (ทศวรรษ 1910 ถึงทศวรรษ […]

อาจารย์ ดร.รัชตพงศ์ มะลิทอง

ประวัติการทำงาน อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2562 – ปัจจุบัน) คณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมประวัติศาสตร์สากล ภูมิภาคยุโรป สำนักราชบัณฑิตยสภา (2562 – ปัจจุบัน) วิทยานิพนธ์ Rachatapong Malithong. “News from “Burmah”: The Role of the English Press in the Making of the British Empire in Burma.” PhD Thesis, University of Manchester (2018). _____. “The Role of the Calcutta Press in the Commencement of the Second Anglo-Burmese War.” […]

อาจารย์ ดร.เพชรดา ชุนอ่อน

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น บทความทางวิชาการ เพชรดา ชุนอ่อน. (2559). “พุทธาวตารของพระวิษณุกับพัฒนาการของศาสนาฮินดูในอินเดียระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 4- 8.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 38, 1 (ม.ค. – มิ.ย.): 43-77. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)

อาจารย์ ดร.พิภู บุษบก

วิทยานิพนธ์ [泰] 云俊杰. (2013). 17至20世纪初华人对暹罗经济的作用. 北京师范大学硕士学位论文. [泰] 云俊杰. (2018). 1980年代以来泰国华商企业集团的发展及其政治参与研究. 厦门大学博士学位论文. ผลงานวิจัย พิภู บุษบก (นักวิจัยร่วมโครงการ). (2560). พัฒนาการของกลุ่มทุนจีนในภาคอีสานตอนบนของประเทศไทย พ.ศ. 2474-2559. โครงการวิจัยความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. ศุภการ สิริไพศาล และพิภู บุษบก. (2561). รายงานการวิจัยการแปลและศึกษาเอกสารจีนโบราณเกี่ยวกับไทยในบริบทของเส้นทางสายไหม. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). พิภู บุษบก (หัวหน้าโครงการวิจัย). โครงการวิจัยเรื่อง “การแปลเอกสารโบราณของต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับดินแดนไทยในบริบทเส้นทางสายไหมทางทะเล: ระยะที่ 2 กรณีศึกษาเอกสารจีนสมัยราชวงศ์หมิง–ชิงกับเอกสารอินเดียที่อ้างถึงสุวรรณภูมิ”. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). (อยู่ระหว่างดำเนินการ) พิภู บุษบก (นักวิจัยร่วมโครงการ). เศรษฐกิจและสังคมอีสานในกระแสความเปลี่ยนแปลงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปัจจุบัน. โครงการวิจัยความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (อยู่ระหว่างดำเนินการ) บทความในหนังสือ [中] 庄国土、[泰] 云俊杰. (2016). “中泰一家亲: […]

รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ วิทยานิพนธ์ วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ. “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินเดีย พ.ศ. 2493-2529.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. ________. “กลุ่มคนที่สัมพันธ์กับการค้าในสังคมอยุธยา พ.ศ. 2172-2310.” วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มณีปิ่น  พรหมสุทธิรักษ์ และคณะ. “โครงการเครือข่ายความร่วมมือหลักสูตรอาเซียนด้านการท่องเที่ยว : การจัดทำแผนการฝึกอบรม (course Syllabus) และสื่อประสมประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร House Keeping: Floor Supervisor”. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2554. ________. “การศึกษา ค้นคว้า และจัดทำข้อมูลของอดีตนายกรัฐมนตรี จำนวน 10 ท่าน“. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2554. วรางคณา […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์อยุธยา วิทยานิพนธ์ วรพร ภู่พงศ์พันธุ์. “กฎมณเทียรบาลในฐานะหลักฐานประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาถึง พ.ศ. 2348.” วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. วรพร ภู่พงศ์พันธุ์. “ความเป็นสังคมนานาชาติของพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 ถึงค.ศ. 1767.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542. ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุลีพร วิรุณหะ, วรพร ภู่พงศ์พันธุ์, พวงทิพย์ เกียรติสหกุล, วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ และเพชรดา ชุนอ่อน. (2560). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการจัดการข้อมูลประวัติศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ นำไปประยุกต์ใช้พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของอำเภอเมืองเพชรบุรี. กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ และคณะ. (2554). “โครงการเครือข่ายความร่วมมือหลักสูตรอาเซียนด้านการท่องเที่ยว: การจัดทำ แผนการฝึกอบรม (course Syllabus) และสื่อประสมประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร House Keeping: […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์ เกียรติสหกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ ประวัติศาสตร์การทูตไทย ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น วิทยานิพนธ์ พวงทิพย์ เกียรติสหกุล. “บทบาทของชาวจีนและชาวตะวันตกต่อกิจการเหมืองแร่ดีบุกของมณฑลภูเก็ตตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษที่ 25 –พ.ศ.2474.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534. _______. “กองทัพญี่ปุ่นกับทางรถไฟสายใต้ของไทย สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาระหว่าง พ.ศ. 2484-2488.” วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หนังสือ ตำรา พวงทิพย์ เกียรติสหกุล. (2555). ญี่ปุ่นกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ค.ศ.1945-1975 นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร. _______. (2554). ทางรถไฟสายใต้ในเงาอาทิตย์อุทัย โครงการตำราและหนังสือคณะอักษรศาสตร์:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร. บทความทางวิชาการ ระดับชาติ พวงทิพย์ เกียรติสหกุล. (2560). “โชกุนกับการควบคุมอำนาจทางการเมืองการปกครองสมัยโทะกุงะวะตอนต้น ค.ศ. 1603-1651.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 39, 1 (ม.ค.-มิ.ย.): 64-85. (ฐานข้อมูล […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์

วิทยานิพนธ์ พระเครื่องกับสังคมไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงพ.ศ.2550 ศึกษาความเชื่อ รูปแบบ และพุทธพาณิชย์ระดับผลประเมินวิทยานิพนธ์ : ดีมาก (Excellent) ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์. (2553) “คำสอนพระยามังราย : เอกสารภูมิปัญญาล้านนา” ใน 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระ ประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 2 (จารึกและเอกสารภูมิปัญญาไทย), กรุงเทพฯ : โครงการวิจัย “100 เอกสาร สำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย”, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) บทความวิจัย ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์. (2560). อุปาทวาทศมาส โคลงดั้น : วรรณกรรมเพชรน้ำเอกแห่งกรุงพระนครศรีอโยธยา, (ตรงใจ หุตางกูร, บรรณาธิการ) กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีจากเอกสาร โบราณและจารึก. _______. (2558). มรดกความทรงจำแห่งนพบุรีศรีลโวทัยปุระ : […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัททิยากร ศศิธรามาศ

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น บทความทางวิชาการ คัททิยากร ศศิธรามาศ. (2560). “พระเจ้าชาร์ลเลอร์มาญ (Charlemagne) ในสมัยนาซี 1933-1945.” วารสารประวัติศาสตร์, 41 (ส.ค. 2559 – ก.ค. 2560) : 32-45. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2) _______. (2559). “ภาพยนตร์ ชัยชนะแห่งความเชื่อมั่น (Victory of Faith/ Sieg des Glaubens) และการสร้างรัฐนาซี ค.ศ. 1933.” วารสารประวัติศาสตร์, 40 (ส.ค. 2559 – ก.ค. 2560) : 17-32. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2) _______. (2557). “การุญยฆาตในยุคนาซีเยอรมัน : บาดแผลที่ยังคงเจ็บปวด.” วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, […]