อาจารย์วีณา วุฒิจำนงค์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาไทย การแต่งคำประพันธ์ร้อยกรองไทย วิทยานิพนธ์ วีณา วุฒิจำนงค์. (2558). การกล่าวซ้ำคู่สนทนาในการสนทนาภาษาไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น บทความทางวิชาการ ระดับชาติ วีณา วุฒิจำนงค์. (2562). กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในรายการจำอวดหน้าจอ. ใน กุสุมา รักษมณี (บรรณาธิการ), ภาษาสรร วรรณกรรมสาร: เนื่องในวาระ 50 ปี ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, หน้า 103-118. กรุงเทพมหานคร: หจก.สามลดา. วีณา วุฒิจำนงค์. (2561). การนิยามความหมายของคำเรียกสีในหนังสืออักขราภิธานศรับท์. ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 12 “ถิ่น–โลกนิยมในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”, หน้า 654-666. 8 มิถุนายน 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. วีณา วุฒิจำนงค์. (2559). […]

อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ภาษาไทย วิทยานิพนธ์ วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน. “การศึกษาการตั้งชื่อของคนไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544. ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สมชาย สำเนียงงาม และคณะ. (2560). “การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์: การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศการเรียนรู้ วิถีชีวิตเกษตรไทย เพื่อชุมชนยั่งยืน กรณีศึกษาอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี”. นครปฐม, ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สมทบร่วมกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะอักษรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558. (ผู้ร่วมวิจัย) สมชาย สำเนียงงาม และคณะ. (2558). “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและเสริมสร้าง ทักษะด้านการจัดการแบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”. นครปฐม, ทุนอุดหนุนการ วิจัยจากกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557. (ผู้ร่วมวิจัย) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หนังสือ ตำรา วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน. (2548). “การฟัง.” ใน ภาษากับการสื่อสาร, 79-89. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร. […]

อาจารย์วิมลศิริ กลิ่นบุบผา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ การใช้ภาษาไทย ลักษณะภาษาไทย วิทยานิพนธ์ วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา. “การศึกษาคำซ้ำเสริมรูปในภาษาไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548. ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ และคณะ. (2559). “รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นเชื้อสายกะเหรี่ยงและมอญ.” ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปีงบประมาณ 2557. (ผู้ร่วมวิจัย) ________. “ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดลำพูน“. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โอฬาร รัตนภักดี และ วิมลศิริ กลิ่นบุบผา. “ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดลำปาง“. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.). ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ วิมลศิริ กลิ่นบุบผา. (2559). “จากภาษาแม่สู่ภาษาที่สอง: ปัญหาการใช้คำและประโยคภาษาไทยของนักเรียนเชื้อสายกะเหรี่ยงและ มอญที่แสดงผ่านการวิเคราะห์ข้อผิด.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 38, 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2559): 51-79. (ฐานข้อมูล TCI […]

อาจารย์มนทรัตม์ พิทักษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ เสียงและระบบเสียง วิทยานิพนธ์ มนทรัตม์  พิทักษ์. “การวิเคราะห์ลักษะการจัดรูปแบบทางสัทวิทยาของแบบเรียนภาษาไทยสำหรับเด็กเริ่มเรียนในช่วง พ.ศ.2480-2520.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น บทความทางวิชาการ ระดับชาติ มนทรัตม์ พิทักษ์. (2559). “ลักษณะการจัดลำดับทางเสียงของแบบฝึกอ่านใน “หนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1”.” ใน รายงานรวมบทความวิจัยและสร้างสรรค์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9: บูรณาการศาสตร์และศิลป์“. 159-166, สถาบันวิจัยและ พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 11-21 ก.พ. 2559. จังหวัดนครปฐม.

อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดิลก

ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น บทความทางวิชาการ ระดับชาติ สุนทรี โชติดิลก และ ประเสริฐ รุนรา. (2560). “ตุ๊กตาลูกเทพ: การผลิตซ้ำวาทกรรม “ไม่เชื่ออย่าลบหลู่” และบทบาทหน้าที่ของ วัตถุมงคลสมัยใหม่ในสังคมไทย.” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี, 9, 1 (ม.ค. – เม.ย. 2560): 149-171. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2) ประเสริฐ รุนรา และสุนทรี โชติดิลก. (2559). “Vocabulary and Forelore Wisdom of Durian Farmers : A Case Study of Eastern Orchards in Tha Mai, Chanthaburi, Thailand.” ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการThe International Conference […]

อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ วรรณกรรมร่วมสมัย วิทยานิพนธ์ นันทวัลย์  สุนทรภาระสถิตย์. “เรื่องสั้นบันทึกเหตุการณ์ทางการเมือง 14  ตุลาคม 2516 และ 6  ตุลาคม  2519.” วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตร มหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ และคณะ. “องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ : นายศักดิ์ชัย  บำรุงพงษ์“. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2553. ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น บทความทางวิชาการ ระดับชาติ นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์. (2557). “เมืองกับความตายในเรื่องสั้นร่วมสมัย.” ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ ชาติ เรื่อง “Exploring the Literary World: Cities in Literature & Film” คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 19 […]

อาจารย์ ดร. สิริชญา คอนกรีต

วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก สิริชญา คอนกรีต. “เพลงลูกทุ่งอีสาน : อัตลักษณ์และการเมืองเชิงวัฒนธรรมของคนอีสานพลัดถิ่น.” วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556. ระดับปริญญาโท สิริชญา คอนกรีต. “การวิเคราะห์ผญาจากรายการวิทยุกระจายเสียง.” วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ คติชนวิทยา ผลงานวิจัย ผลงาานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สิริชญา คอนกรีต. (2558). “ภาพแทนของผู้หญิงในเรื่องเล่าขำขันจากอินเตอร์เน็ต.” ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมและ พัฒนาคณะอักษรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558. Proceedings สิริชญา คอนกรีต. (2555). “อาหารในเพลงลูกทุ่ง : การประกอบสร้างอัตลักษณ์ของคนอีสานพลัดถิ่น“. นำเสนอในงานประชุมวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น บทความทางวิชาการ ระดับชาติ สิริชญา คอนกรีต. (2558). “การเมืองของเรื่องเล่าในเพลงลูกทุ่งอีสาน.” […]

รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ภาษาไทย ภาษาเขมร วิทยานิพนธ์ อุบล เทศทอง. “ภาษิตเขมร : วิถีชีวิตและโลกทัศน์ของชาวเขมร.” วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548. อุบล เทศทอง. “การวิเคราะห์นิทานคำกาพย์หงส์ยนต์ฉบับ จังหวัดราชบุรี.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532. ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สมชาย สำเนียงงาม และคณะ. (2558). “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและเสริมสร้าง ทักษะด้านการจัดการแบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”. นครปฐม, ทุนอุดหนุนการ วิจัยจากกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557. (ผู้ร่วมวิจัย) ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ อุบล เทศทอง. (2558). “ค่านิยมของคนไทยและคนเขมร: ภาพสะท้อนจากภาษิต”. วารสารวรรณวิทัศน์ ปีที่ 15 (พฤศจิกายน) : 105-134. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หนังสือ ตำรา อุบล เทศทอง. (2558). ภาษิตเขมร. พิมพ์ครั้งที่ […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย ต๊ะวิชัย

วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2549). “อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์แสดงอารมณ์โกรธในภาษาไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ พัฒนาการภาษาไทย อรรถศาสตร์ภาษาไทย ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ศุภชัย ต๊ะวิชัย. การเรียกคนด้วยชื่อสัตว์ในภาษาไทย : การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์.งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  (กำลังดำเนินการ) __________. (2556). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “มโนทัศน์พื้นที่ในภาษาไทย : กรณีศึกษาคำว่า ‘หลัง’ ที่ปรากฏในเว็บไซต์พันทิปดอทคอม”นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. บทความทางวิชาการ ระดับชาติ ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2561). “สถานภาพงานวิจัยอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในภาษาไทย”. วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 40, 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) : 202 – 254. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ […]