อาจารย์ ดร.วีณา วุฒิจำนงค์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ สัมพันธสารภาษาไทย วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาไทย วิทยานิพนธ์ วีณา วุฒิจำนงค์. (2564). เรื่องเล่าความทรงจำเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิในประเทศไทย: การศึกษาปริจเฉทเรื่องเล่าและอารมณ์ขัน. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วีณา วุฒิจำนงค์. (2558). การกล่าวซ้ำคู่สนทนาในการสนทนาภาษาไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น บทความทางวิชาการ ระดับชาติ วีณา วุฒิจำนงค์. (2562). กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในรายการจำอวดหน้าจอ. ใน กุสุมา รักษมณี (บรรณาธิการ), ภาษาสรร วรรณกรรมสาร: เนื่องในวาระ 50 ปี ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, หน้า 103-118. กรุงเทพมหานคร: หจก.สามลดา. วีณา วุฒิจำนงค์. (2561). การนิยามความหมายของคำเรียกสีในหนังสืออักขราภิธานศรับท์. ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 12 “ถิ่น-โลกนิยมในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”, หน้า […]

อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ไวยากรณ์ไทย ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ การทำพจนานุกรม อรรถศาสตร์ปริชาน การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม บรรณาธิการหนังสือแปล ประสบการณ์ April 2005 – March 2006. Visiting Lecturer, Department of Thai, Osaka University of Foreign Studies, Japan March 2010 – February 2011. Visiting Researcher, Department of Linguistics, University of California at Berkeley, USA September 2016 – August 2017. Visiting Lecturer, Department of Thai, Hankuk University of Foreign Studies, […]

อาจารย์วิมลศิริ กลิ่นบุบผา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ การใช้ภาษาไทย ลักษณะภาษาไทย วิทยานิพนธ์ วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา. “การศึกษาคำซ้ำเสริมรูปในภาษาไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548. ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ และคณะ. (2559). “รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นเชื้อสายกะเหรี่ยงและมอญ.” ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปีงบประมาณ 2557. (ผู้ร่วมวิจัย) ________. “ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดลำพูน“. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โอฬาร รัตนภักดี และ วิมลศิริ กลิ่นบุบผา. “ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดลำปาง“. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.). ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ วิมลศิริ กลิ่นบุบผา. (2559). “จากภาษาแม่สู่ภาษาที่สอง: ปัญหาการใช้คำและประโยคภาษาไทยของนักเรียนเชื้อสายกะเหรี่ยงและ มอญที่แสดงผ่านการวิเคราะห์ข้อผิด.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 38, 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2559): 51-79. (ฐานข้อมูล TCI […]

อาจารย์มนทรัตม์ พิทักษ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ เสียงและระบบเสียง วิทยานิพนธ์ มนทรัตม์  พิทักษ์. “การวิเคราะห์ลักษะการจัดรูปแบบทางสัทวิทยาของแบบเรียนภาษาไทยสำหรับเด็กเริ่มเรียนในช่วง พ.ศ.2480-2520.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น บทความทางวิชาการ ระดับชาติ มนทรัตม์ พิทักษ์. (2559). “ลักษณะการจัดลำดับทางเสียงของแบบฝึกอ่านใน “หนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1”.” ใน รายงานรวมบทความวิจัยและสร้างสรรค์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9: บูรณาการศาสตร์และศิลป์“. 159-166, สถาบันวิจัยและ พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 11-21 ก.พ. 2559. จังหวัดนครปฐม.

อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดิลก

วิทยานิพนธ์ สุนทรี โชติดิลก. (2553). การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์โลกทีปกสารและจักกวาฬทีปนี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สุนทรี โชติดิลก. (2560). บุญ : ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมที่ผลิตโดยวัดพระธรรมกาย วิทยานิพนธ์อักษรศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาที่เชี่ยวชาญ วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ วัจปฏิบัติศาสตร์ภาษาไทย วัฒนธรรมกับการใช้ภาษาในบริบทสังคมและความเชื่อ การภาษาในสื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์ ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สุนทรี โชติดิลก. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมเรื่องตลกในหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิต. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สุนทรี โชติดิลก. (2562). พัฒนาการของคำว่า “เพิ่ง” “เสมอ” “สุด” ในสมัยรัตนโกสินทร์. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สุนทรี โชติดิลก. (2555). กลวิธีการตอบรับการตำหนิและการตอบรับการชมของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาต่่างประเทศกับนักศึกษาไทยตามแนวการถ่ายโอนทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ระหว่างวัฒนธรรม. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏุสุราษฎร์ธานี. บทความทางวิชาการ […]

อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ วรรณกรรมร่วมสมัย วิทยานิพนธ์ นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์. (2547). “เรื่องสั้นบันทึกเหตุการณ์ทางการเมือง 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519.” วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์. (2559). “การนำเสนอภาพแทนความตายในเรื่องสั้นไทยร่วมสมัย พ.ศ.2547-2556.” วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ และคณะ. “องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ : นายศักดิ์ชัย บำรุงพงษ์“. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2553. นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์. (2562). “เรื่องเล่ากับการสร้างอัตลักษณ์ลูกเรือประมงในเรื่องเล่าชีวิตลูกเรือประมงของประชาคม ลุนาชัย” (ทุนวิจัยส่วนตัว) ผลงานทางวิชาการ ระดับชาติ นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์. (2562). “ในกับดักของชีวิตและกลางวงล้อมของความหมาย: อัตลักษณ์และการสร้างความหมายในเรื่องเล่าชีวิตลูกเรือประมงของประชาคม ลุนาชัย.” ใน […]

อาจารย์ ดร. สิริชญา คอนกรีต

วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก สิริชญา คอนกรีต. “เพลงลูกทุ่งอีสาน : อัตลักษณ์และการเมืองเชิงวัฒนธรรมของคนอีสานพลัดถิ่น.” วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556. ระดับปริญญาโท สิริชญา คอนกรีต. “การวิเคราะห์ผญาจากรายการวิทยุกระจายเสียง.” วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ คติชนวิทยา ผลงานวิจัย ผลงาานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สิริชญา คอนกรีต. (2558). “ภาพแทนของผู้หญิงในเรื่องเล่าขำขันจากอินเตอร์เน็ต.” ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมและ พัฒนาคณะอักษรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558. Proceedings สิริชญา คอนกรีต. (2555). “อาหารในเพลงลูกทุ่ง : การประกอบสร้างอัตลักษณ์ของคนอีสานพลัดถิ่น“. นำเสนอในงานประชุมวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น บทความทางวิชาการ ระดับชาติ สิริชญา คอนกรีต. (2558). “การเมืองของเรื่องเล่าในเพลงลูกทุ่งอีสาน.” […]

รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ภาษาไทย ภาษาเขมร วิทยานิพนธ์ อุบล เทศทอง. “ภาษิตเขมร : วิถีชีวิตและโลกทัศน์ของชาวเขมร.” วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548. อุบล เทศทอง. “การวิเคราะห์นิทานคำกาพย์หงส์ยนต์ฉบับ จังหวัดราชบุรี.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532. ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สมชาย สำเนียงงาม และคณะ. (2558). “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและเสริมสร้าง ทักษะด้านการจัดการแบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”. นครปฐม, ทุนอุดหนุนการ วิจัยจากกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557. (ผู้ร่วมวิจัย) ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ อุบล เทศทอง. (2558). “ค่านิยมของคนไทยและคนเขมร: ภาพสะท้อนจากภาษิต”. วารสารวรรณวิทัศน์ ปีที่ 15 (พฤศจิกายน) : 105-134. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หนังสือ ตำรา อุบล เทศทอง. (2558). ภาษิตเขมร. พิมพ์ครั้งที่ […]