อาจารย์ ดร.ศิบดี นพประเสริฐ

ผลงานทางวิชาการ จุลสาร ศิบดี นพประเสริฐ และสุทธิพงษ์ วรอุไร. “ปัญหาการค้ามนุษย์ในไทย”. จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 176-177 (สิงหาคม 2559) ศิบดี นพประเสริฐ. “การค้ามนุษย์ในไทย”. จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 158 (มิถุนายน 2558) ศิบดี นพประเสริฐ. “ความมั่นคงของมนุษย์ : การค้ามนุษย์ในไทย”. จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 84 (ตุลาคม 2553) หนังสือ ศิบดี นพประเสริฐ และนาตยา อยู่คง. บรรณาธิการ. (2562). สังคมศาสตร์การพัฒนา: รวมบทความวิชาการและบทความวิจัย. นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร. สุรชาติ บำรุงสุข ผู้เขียน, กุลนันทน์ คันธิก และศิบดี นพประเสริฐ ผู้ช่วยนักวิจัย. (2560). สงครามอสมมาตร : แบบแผนความขัดแย้งใหม่. กรุงเทพฯ […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา อยู่คง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ มานุษยวิทยา : เพศสภาวะ (Gender) อาหาร สังคมวิทยาว่าด้วยกีฬา วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ นาตยา อยู่คง. “การเปลี่ยนแปลงสถานภาพและบทบาทของลูกเขยในสังคมอีสาน.” วิทยานิพนธ์ปริญญามานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชามนุษยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542. ผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน นาตยา อยู่คง. “เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 435 259 มานุษยวิทยาว่าด้วยอาหาร.” ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549. (อัดสำเนา) ________. “เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 435 258 สังคมวิทยาว่าด้วยกีฬา.” ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550. (อัดสำเนา) ________. “เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 449 105 โลกสารสนเทศ.” ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551. (อัดสำเนา) บทความทางวิชาการ บทวิจารณ์ นาตยา  อยู่คง. […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์

สาขาวิชาที่สนใจ เศรษฐศาสตร์การเมือง เศรษฐศาสตร์การพัฒนา แรงงานศึกษา บทความทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ ตะวัน  วรรณรัตน์. “ระบบคุ้มครองแรงงานนอกระบบ”.  วารสารวิจัยสังคม  31, 1-2 (มกราคม – ธันวาคม 2551) : 35-55. ตะวัน วรรณรัตน์และปกรณ์ เลิศเสถียรชัย. “สร้างสถาบันวิจัยทางสังคมศาสตร์ให้เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศและความเป็นมนุษย์”. วารสารวิจัยสังคม  31, 1-2 (มกราคม – ธันวาคม 2551) : 113 – 154. ตะวัน  วรรณรัตน์. “คุณค่าของการทำงาน”. ใน ฉัตรทิพย์ นาถสุภา บรรณาธิการ. ด้วยรักเล่มที่ ๗ แนวคิดทางการเมืองและสังคม,  309 – 327. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สร้างสรรค์, 2556. ตะวัน วรรณรัตน์. “การศึกษาเศรษฐกิจนอกภาคทางการในประเทศไทย”. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์

เกียรติบัตรและรางวัลที่ได้รับ เกียรติบัตร “โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานักศึกษา” ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2546 เกรียติบัตรและรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับชมเชย จากวิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลสะเทือนจากการต่อสู้ของขบวนการคนจนและคนด้วยอำนาจในสังคมไทย ตั้งแต่ปี 2531-2549” โครงการรางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจน ครั้งที่ 1 โดยสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 4 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รางวัล “ยอดนักยืม (หนังสือ) ระดับชั้นปริญญาเอก” ในกิจกรรมวันเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalinet Fair) จัดโดยศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554 […]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา รักยุติธรรม

ผลงานทางวิชาการ หนังสือ ตำรา สร้อยมาศ รุ่งมณี และอัจฉรา รักยุติธรรม (แปล).ฟิลลิป เฮิร์ช และ นิโคลัส แท็ปป์ (บรรณาธิการ). เส้นทางและร่องรอย เมืองไทยกับงานของ แอนดรู เทอร์ตัน. เชียงใหม่: Silkworm Book. 2557. อัจฉรา รักยุติธรรม. “โฉนดชุมชนบนพื้นที่เมือง”.ใน พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์ (บรรณาธิการ). โฉนดชุมชน: จินตภาพที่จับต้องได้. กรุงเทพฯ: กลุ่มปฏิบัติงานท้องถิ่นไร้พรมแดน. 2556. อัจฉรา รักยุติธรรม (บรรณาธิการ). ผมไม่มีคำตอบ: หกสิบปี ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์กับยี่สิบปีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมด้านสิทธิชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ. เชียงใหม่: คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ, 2551. อัจฉรา รักยุติธรรม (บรรณาธิการ). โลกาภิวัตน์ ปะทะท้องถิ่น. เชียงใหม่: โครงการสื่อสารแนวราบ. 2549. อัจฉรา รักยุติธรรม (บรรณาธิการ). เหมืองฝาย พลังชุมชนในกระแสการเปลี่ยนแปลง. […]