นางสาวจุฑามาศ ทองกัลยา

นักการเงิน

เบอร์ภายใน 205565

หน้าที่รับผิดชอบ

  • การเบิกจ่ายทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา
  • การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  • การเบิกจ่ายค่าตอบแทนส่วนควบ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย