ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ

Assistant Professor

Areeya Hutinta, Ph.D.

pom_areeya@yahoo.com

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

 • อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วรรณคดีเปรียบเทียบ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551)
 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (วรรณคดีเปรียบเทียบ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539)
 • อักษรศาสตรบัณฑิต (วรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2533)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • วรรณกรรมปัจจุบัน

วิทยานิพนธ์

 • อารียา หุตินทะ. “ภาพลักษณ์สังคมไทยในเรื่องสั้นไทยร่วมสมัยระหว่างพุทธศักราช 2534-2536.” วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตร  มหาบัณฑิต หน่วยวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 • รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ และคณะ. (2558). “จิตวิญญาณ ประชาธิปไตย เรื่องสั้น 40 ปี นับจาก 14 ตุลา 2516.” ทุนอุดหนุนการวิจัย จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปีงบประมาณ 2555. (ผู้ร่วมวิจัย)

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

 • อารียา หุตินทะ. (2558). “พลวัตรการตามหาประชาธิปไตยของคนหนุ่มสาว: ศึกษาจากเรื่องสั้นไทย .. 2516 – ปัจจุบัน.” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 7, 3 (กันยายนธันวาคม 2558): 123-144. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2)
 • _______. (2557). “เมื่อสตรีตามหาประชาธิปไตยในสังคมปิตาธิปไตย.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 36, 1 (.. – มิ.. 2557): 68-95. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

หนังสือ ตำรา

 • อารียา หุตินทะ. “การอ่านออกเสียง.” ใน การใช้ภาษาไทย, 188-207. จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และบาหยัน อิ่มสำราญ, บรรณาธิการ. นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.
 • ________. “การเขียนแนะนำหนังสือ.” ใน การใช้ภาษาไทย, 188-207. จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และบาหยัน อิ่มสำราญ, บรรณาธิการ. นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.

บทความทางวิชาการ

ระดับชาติ

 • บุศราพรรณ ประจง และอารียา หุตินท. (2560). “ศักดิ์(ศรี)และสิทธิ์ของความเป็นมนุษย์ในวรรณกรรมของชาติ กอบจิตติ (..    2522-..2524).” ใน รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7, 59-70. คณะอักษรศาสตร์     มหาวิทยาลัยศิลปากร, 30 มิ.. 2560.
 • สุวรรณี มุสิกสาร และอารียา หุตินทะ. (2560). “ความยากจนในวรรณกรรมของจำลอง ฝั่งชลจิตร (.. 2521 – 2528).” ใน รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7, 109-120. คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 30 มิ.. 2560.
 • เสาวคนธ์ สุขรักษ์ และอารียา หุตินทะ. (2559). “เส้นทางชีวิตผู้ยากไร้ใจความแห่งวรรณกรรมเพื่อชีวิต : ตัวละครชนชั้นล่างใน  วรรณกรรมยุคแรกของ วิมล ไทรนิ่มนวล.” ใน รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6: อัตลักษณ์ แห่งเอเชีย 2016, 101-110. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  17 มิ.. 2559.
 • อารียา หุตินทะ. (2551). “สรีครบ่ลกขณ์ : อัตลักษณ์ประกอบสร้างของสตรีเขมรเพื่อชาติ“. วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 : 218 – 246.
 • ________. (2549). ” ‘เราจะต้องเรียนให้เก่ง‘ : ข้อเสนอของบัล วัณณณรีรักษ์ ต่อยุวนารีเขมร ปี 2005.” ใน      วารวัลย์ รวมบทความวิชาการเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัลยา ช้างขวัญยืน 30 กันยายน 2549, 265-282.นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • ________. (2549). “กรอบ : กรณีศึกษาการวิจารณ์แนวสตรีนิยม.” ใน ภาษาและวรรณกรรมสาร ฉบับ ภาษาและวรรณกรรมกับสังคม, 204-228. นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • ________. (2548). “บทละครแบบภาพยนตร์ : บทพระราชนิพนธ์สร้างสรรค์อันสะท้อนยุคสมัย.” ภาษาและวรรณกรรมสาร ฉบับ ภาษาและวรรณกรรม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ปราชญ์แห่งสยามประเทศ, 125-154. กรุงเทพฯ : พี. เพรส, 125-156.
 • ________. (2546). “โลกเศร้าแต่พวกเขายังยิ้ม : ชีวิตสามัญของชุมชนห้องแถวคุณแม่ทองจันทร์ในช่างสำราญ.” วารสารอักษรศาสตร์ 32 (กรกฎาคมธันวาคม) : 100-127.
 • ________. (2546). “จากวิธาวีถึงบุสสิบา : 60 ปี แห่งการเดินทางของผู้หญิงเขมร.” ภาษาและวรรณกรรมสาร ฉบับ ภาษาและวรรณกรรมไม่เคยตาย, 158-196. กรุงเทพฯ : แซทโฟร์ พริ้นติ้ง.
 • ________. (2543). “เสียงพูดของสัตว์ชั้นต่ำในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 23, 1 (มิถุนายนพฤศจิกายน) : 106-130.
 • ________. (2541). “ลักษณะผสมผสานระหว่างสุขนาฏกรรม (comedy) และวรรณกรรมเสียดสี(satire) ใน วรรณกรรมแนวขบขันเรื่องทำตามฝัน.” ใน ทอถักอักษรา รวมบทความทางวิชาการ : ภาษาและวรรณคดีไทย, 187-193. นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.