อาจารย์ชุติมา อารียะธนวัลย์

Instructor

CHUTIMA AREEYATHANAWAN

jooekool@hotmail.com

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

  • Master of Arts (Korean Studies (Korean Culture)) Ewha Womans University, Republic of Korea (2014)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาเกาหลี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

한국어  (ภาษาเกาหลี)

ผลงานวิจัย

บทความวิจัย

  • สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ. (2560). “แผนที่ภาษาศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี.” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับภาษาไทย สาขา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ, 37, 1 (..-เม.. 2560): 277-301. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)
  • _______. (2560). “การแปรการใช้ศัพท์ในภาษาไทดำของคนสามระดับอายุวารสารศิลปศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (..-มิ.. 2560): 55-83. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)
  • _______. (2558). “ปัญหาการออกเสียงคำในภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น เชื้อสายกะเหรี่ยงและมอญ จังหวัด กาญจนบุรี.” วารสารวรรณวิทัศน์, 15, ฉบับพิเศษ: 319-344. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2)
  • _______. (2556). “การแปลการใช้ศัพท์ของคนสามระดับอายุในภาษาไทดำ อำเภอเขาย้อย จังหวัดราชบุรี.” วารสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุจ๊ะษย์ศาสตร์ และศิลปะ, 33 , 1 (..-มิ.. 2556): 149- 173. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ

ระดับนานาชาติ

  • ชุติมา อารียะธนวัลย์. (2014). “The Present Condition of Korean Studies in Thailand.” หนังสือรวมบทความวิชาการของ Research Institute of Korean Culture. 26 (มิ.. 2014): 215-235.

หนังสือแปล

  • คิม ยองฮยอน. (2549). แดจังกึม : 대장금. แปลโดย ชุติมา อารียะธนวัลย์. กรุงเทพมหานคร : ตะวันส่อง.