อาจารย์เอกพล สุวัธนเมธากุล

Lecturer

EKAPHOL SUVATTANAMETAKUL

วุฒิการศึกษา

  • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2564)