ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์

Assistant Professor

EKKAPOLLANUT NATTHAPHATTHANUNTH, Ph.D.

ekkapollanut@gmail.com, nuttapattanun_e@su.ac.th

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ระดับปริญญาตรี

ปีที่สำเร็จการศึกษา 2547 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิชาเอก คณิตศาสตร์  วิชาโท คณิตศาสตร์ประยุกต์
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2548 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิชาเอก การเมืองการปกครอง  วิชาโท กฎหมาย

ระดับปริญญาโท

ปีที่สำเร็จการศึกษา 2551 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาเอก การปกครอง

ระดับปริญญาเอก

ปีที่สำเร็จการศึกษา 2557 รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาเอก การเมืองไทยและการเมืองเปรียบเทียบ
วิชาโท 1. ทฤษฎีและความคิดทางการเมือง 2. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เกียรติบัตรและรางวัลที่ได้รับ

 • เกียรติบัตร “โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานักศึกษา” ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2546
 • เกรียติบัตรและรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับชมเชย จากวิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลสะเทือนจากการต่อสู้ของขบวนการคนจนและคนด้วยอำนาจในสังคมไทย ตั้งแต่ปี 2531-2549” โครงการรางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจน ครั้งที่ 1 โดยสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2551
 • ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 4 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • รางวัล “ยอดนักยืม (หนังสือ) ระดับชั้นปริญญาเอก” ในกิจกรรมวันเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalinet Fair) จัดโดยศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554
 • ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาเอก กลุ่มเรื่องที่ 9 (สันติสุขและการจัดการความขัดแย้ง การสร้างสังคมที่สมานฉันท์ในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้าน)
 • ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช รุ่นที่ 18 ครั้งที่ 2/2555

บทความตีพิมพ์เผยแพร่

 • เอกพล เสียงดัง. “ผลสะเทือนจากการต่อสู้ของขบวนการคนจนในสังคมไทย: การส่งผลสะเทือนซึ่งกันและกันของขบวนการคนจนในหนังสือรวมบทความและงานวิจัย การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 (.. 2551) หน้า 1369-1383.
 • __________. “ผลสะเทือนจากการต่อสู้ของขบวนการคนจนและคนด้อยอำนาจในสังคมไทย ตั้งแต่ปี 2531-2549″ ใน บุญเลิศ วิเศษปรีชา (บก.), รวมบทความที่ได้รับรางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2552), หน้า 90-132.
 • __________. “การเจรจายุติสถานะสงครามระหว่างไทยกับอังกฤษในช่วงเปลี่ยนผ่านของระเบียบโลก“, ฟ้าเดียวกัน 7, 4 (ตุลาคมธันวาคม 2552): 152-181.
 • เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์. “ระบบเครือญาติในลัทธิขงจื่อกับปัญหาคอรัปชั่น: การตีความผ่านคัมภีร์หลุนอี่ว์“, วารสารสังคมศาสตร์ 41, 1 (มกราคมมิถุนายน 2553): 158-196.
 • __________. “ผลสะเทือนจากการต่อสู้ของขบวนการคนจนและคนด้อยอำนาจในสังคมไทย ตั้งแต่ปี 2531-2549″, วารสารสังคมศาสตร์ 40, 2 (กรกฎาคมธันวาคม 2552): 220-272.
 • __________. “ปรัชญาการเมืองกรึกโบราณของเพลโตและอริสโตเติลกับรัฐศาสตร์สมัยใหม่‘ “, วิภาษา 5, 1 (16 มีนาคม-30 เมษายน 2554): 32-46.
 • __________. “พลวัตภายในแนวการวิเคราะห์ขบวนการทางสังคม“, วารสารสังคมศาสตร์ 43, 1 (มกราคมมิถุนายน 2556): 181-204.
 • __________. “สถานะทางญาณวิทยาของสังคมศาสตร์คืออะไรกันแน่? ระหว่างวิทยาศาสตร์กับมนุษยศาสตร์การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 (.. 2554), หน้า 345-361.
 • __________. “ญาณวิทยาที่หลากหลายของปรัชญาสังคมศาสตร์: สัมพัทธคติ (Relativism) คือ จุดจบ?” วิภาษา 5, 5 (16 กันยายน-31 ตุลาคม 2554): 32-43.
 • __________. “งานพัฒนาสิทธิที่อยู่อาศัยและสวัสดิการชุมชนของเครือข่ายสลัมสี่ภาคภายใต้โครงการพัฒนาของรัฐในหนังสือรวมบทความและงานวิจัย การประชุมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 (.. 2553), หน้า 1434-1451.
 • __________. “ความมั่นคงของประชาธิไตย: กรณีศึกษาเปรียบเทียบญี่ปุ่นและไทยในหนังสือรวมบทความและงานวิจัย การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 (.. 2553), หน้า 291-307.
 • __________. “รัฐศาสตร์กับแนวทางการศึกษาที่เหมาะสม“, วารสารการเมืองการปกครอง 2, 1 (กันยายน 2554-กุมภาพันธ์ 2555): 162-182.
 • __________. “การเปลี่ยนผ่านกระบวนทัศน์ภายในแนวการวิเคราะห์ขบวนการทางสังคม?” วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 2, 1 (2554): 82-110.
 • __________. “ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ขบวนการและขบวนการโต้กลับ: งานวิชาการตามจารีตการศึกษาแบบขบวนการทางสังคมและการเมืองในระดับสากล (บทสำรวจเบื้องต้น)” วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 9, 2 (2556): 7-60.
 • __________. “ขบวนการมวลชนเสื้อแดงกับการปฏิวัติทางสังคมที่ไม่ถึงจุดสิ้นสุด,” วารสารวิจัยสังคม 37, 2 (..-.. 2557): 45-88.
 • __________. “การเมืองสีเสื้อกับการศึกษาขบวนการโต้กลับตามจารีตการศึกษาขบวนการทางสังคมและการเมืองวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27, 1 (มกราคมมิถุนายน 2558): 85-128.
 • __________. “การศึกษาขบวนการคนจนกับการสร้างความเป็นประชาธิปไตยในประเทศไทย: ข้อจำกัดของแนวทางการวิเคราะห์แบบขบวนการทางการเมืองและสังคม,” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 38, 2 (กรกฎาคมธันวาคม 2559): 139-173.
 • __________. “ยักษ์ที่เท้าทำด้วยดินเหนียว: บทวิจารณ์ของ Leo Strauss กับความง่อนแง่นขององค์ความรู้ในการวิจัยเชิงปริมาณ?” วารสารสังคมศาสตร์ 48, 1 (มกราคมมิถุนายน 2561). (กำลังตีพิมพ์)

สารานุกรม (ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า)

หนังสือตีพิมพ์เผยแพร่

 • เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์. การเมืองไทยสมัยใหม่. กรุงเทพฯ: แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชัน, 2559.
 • __________. เครือข่ายสลัมสี่ภาค: การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดภายใต้โครงการพัฒนาของรัฐไทย ตั้งแต่ปี 2500-2553. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
 • __________. โลกการเมือง. กรุงเทพฯ: แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชัน, 2559.
 • __________. การวิเคราะห์การเมือง: ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.

ผลงานวิทยานิพนธ์

ระดับปริญญาโท

 • เอกพล เสียงดัง. ผลสะเทือนจากการต่อสู้ของขบวนการคนจนและคนด้อยอำนาจ ในสังคมไทย ตั้งแต่ปี 2531-2549. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการปกครอง ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.

ระดับปริญญาเอก

 • เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ขบวนการและขบวนการโต้กลับ: กรณีศึกษาการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มคนเสื้อแดง ตั้งแต่ปี .. 2549-2553. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.

สาขาวิชาที่สนใจ

 • การเมืองภาคประชาชนและขบวนการทางสังคม (โดยเฉพาะขบวนการคนจน)
 • ประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่
 • สถิติสำหรับนักรัฐศาสตร์และการวิจัยเชิงปริมาณ