อาจารย์ ดร.ฟรานซีส นันตะสุคนธ์

Instructor

FRANCIS NANTASUKON, Ph.D.

วุฒิการศึกษา

  • ศิลปกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต (-) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)
  • ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การประพันธ์เพลงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551)
  • รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546)