นางสาวจารุกานต์ เปรมประสิทธิ์

นักพัสดุปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน 205564

หน้าที่รับผิดชอบ

ดูแลงานด้านบริหารพัสดุ

  • งานจัดซื้อครุภัณฑ์
  • งานจ้างเหมา
  • งานก่อสร้าง