อาจารย์จิราวรรณ เกียรติโพธา

Instructor

JIRAWAN KIATPHOTHA

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

  • Master d’Arts, Lettres, Langues/Sciences du Language (Linguistique) Université Grenoble Alpes, France (2016)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551)