อาจารย์กมลพร อุปการแก้ว (ลาศึกษาต่อ)

Instructor

KAMONPORN UPAKANKAEW

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

  • Master of Science (Natural Resources Management) Asian Institute of Technology, Thailand (2017)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2558)