นางสาวกาญจนา สอสะอาด

นักการเงิน

เบอร์ภายใน 205565

หน้าที่รับผิดชอบ

  • ดูแลด้านการรับเงินและ ใบเสร็จรับเงิน
  • การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
  • การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายศึกษานอกสถานที่
  • การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์
  • การตั้งหนี้พัสดุ (MIRO)
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย