อาจารย์เขมรินทร์ เพ็ญแสงอ่อน

Instructor

KHEMARIN PENSAENGON

วุฒิการศึกษา

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2559)
  • อักษรศาสตบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557)