อาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ ทัศนบรรจง

Instructor

KRITSANAPHONG THATSANABANJONG, Ph.D.

email@email.com

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

  • ศิลปกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต (-) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2560)
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดุริยางค์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
  • ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดุริยางค์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550)