นายมนัสชัย เศรฐไชย

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เบอร์ภายใน 205566

หน้าที่รับผิดชอบ

ประสานงานด้านงานจัดซื้อ  งานจ้างเหมา  และงานซ่อมแซม