อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์

Instructor

NANTAWAN SUNTHORNPARASATHIT, Ph.D.

หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย

bhunand@yahoo.com

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

  • อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2560)
  • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • วรรณกรรมร่วมสมัย

วิทยานิพนธ์

  • นันทวัลย์  สุนทรภาระสถิตย์. “เรื่องสั้นบันทึกเหตุการณ์ทางการเมือง 14  ตุลาคม 2516 และตุลาคม  2519.” วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตร มหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

  • มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ และคณะ. “องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ : นายศักดิ์ชัย  บำรุงพงษ์“. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี .. 2553.

ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ

ระดับชาติ

  • นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์. (2557). “เมืองกับความตายในเรื่องสั้นร่วมสมัย.” ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ ชาติ เรื่อง “Exploring the Literary World: Cities in Literature & Film” คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 19 .. 2557.
  • ________. (2549). “3 ปี เรื่องสั้นการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า : “การตีโจทย์การเมืองและการมีส่วนร่วมในประชาธิปไตย“. ใน ภาษาและวรรณกรรมสาร : ภาษาและวรรณกรรมกับสังคม, 267-296. บาหยัน อิ่มสำราญ, บรรณาธิการ. นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
  • ________. (2548). “เรื่องสั้นบันทึกเหตุการณ์เดือนตุลา : ทวิวัจน์ระหว่างประวัติศาสตร์และวรรณกรรม.” ใน เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ เรื่องเวทีวิชาการเพื่อเสนอผลงานและรายงานการวิจัยประจำปี 2548, 53 – 68. นครปฐม : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.