นายนันทิช แก้วมุณี

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

เบอร์ภายใน 205547

หน้าที่รับผิดชอบ

  • จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ
  • จัดทำแผนปฏิบัติงานและรายงานผลตามแผนปฏิบัติงานต่าง ๆ
  • จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนต่อหลักสูตร
  • จัดทำข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการคำนวณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย