อาจารย์ ดร.ปวริส มินา

Instructor

PAWARIS MINA, Ph.D.

pawaris_8@hotmail.com

วุฒิการศึกษา

 • .. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556)
 • .. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • การละครสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วิทยานิพนธ์

 • ปวริส  มินา.  (2556).  “การสร้างสรรค์บทละครพูดชวนหัวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส.”  วิทยานิพน์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 • ปวริส มินา และณัฐภรณ์ สถิตวราทร. (2560). มโนทัศน์อิสรเสรีและความเสมอภาคผ่านค่านิยมในสื่อทัศนศิลป์: กรณีศึกษาเนื้อหาและพื้นที่จัดแสดงผลงานสื่อทัศนศิลป์ในประเทศไทย .. 2556-2560. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี .. 2560.
 • ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์, ปวริส มินา และพงศธร เครือฟ้า. (2559). “มโนทัศน์อิสรเสรีและความเสมอภาคผ่านค่านิยมในสื่อโทรทัศน์ : กรณีศึกษารายการประกวดร้องเพลง”. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี .. 2558.
 • ปวริส มินา. (2558). “ละครเวทีร่วมสมัย เรื่องอาสา วาณิช.” นครปฐม.
 • ภาสกร อินทุมาร ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ และปวริส มินา. (2555). โครงการวิจัยประเมินผลบทบาทของโครงการเปลี่ยน โลกให้เข้ากับเราในการสร้างจินตนาการใหม่ว่าด้วยคนพิการและความพิการในสังคมไทย”. ทุนสนับสนุนการ วิจัยจาก สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) ประจำปี .. 2555.
 • ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ ภาสกร อินทุมาร และรุ่งธิวา ขลิบเงิน. (2554). การวิจัยประเมินผลโครงการพัฒนาเครือข่ายและ การขับเคลื่อนงานศิลปะเพื่อคนทั้งมวล (Inclusive Arts) ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก“. ทุน สนับสนุน การวิจัยจากสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) ประจำปี .. 2554, ผู้ช่วยวิจัย.

Proceedings

ระดับชาติ

 • ปวริส มินา. (2560). “การใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อสร้างสรรค์ละครเวทีเรื่องมัทนะพาธา”. ใน เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติศิลปากรวิจัยและ สร้างสรรค์ ครั้งที่ 10 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์”. มหาวิทยาลัยศิลปากร, 23-25 มกราคม 2560. นครปฐม.
 • ________. (2559). “ผลงานสร้างสรรค์ละครเวทีร่วมสมัย เรื่องอาสา วาณิช””. ใน เอกสารสืบเนื่องจากการ ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์”. C44-51. มหาวิทยาลัยศิลปากร, 11-21 กุมภาพันธ์ 2559. นครปฐม.
 • ________. (2558). “ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยการแสดงละครสุขนาฏกรรมเรื่องคดีสำคัญ””. ใน เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ระดับชาติศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์”. มหาวิทยาลัยศิลปากร, 12-13 กุมภาพันธ์ 2558. นครปฐม.
 • ปวริส มินา ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ และมุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2558). ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยฤาษีดัดตน”. ใน เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ..2558”, 16-20 สิงหาคม 2558.

ระดับนานาชาติ

 • Mina, Pawaris. (2016). “The Theatre Research Project “Hua Jai Thong” : The Play Which Reflects an Idea of Educational Values in Thailand”. In the proceedings of The Asian Conference on Arts and Humanities (ACAH 2016), 137-140. The Art Center of Kobe, Japan, April 7-11, 2016.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ

ระดับชาติ

 • ปวริส มินา. (2559). “พระอัจฉริยภาพด้านการสร้างสรรค์ฉากและสถานที่ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส”. ใน วารสารห้องสมุด, ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 (มกราคมมิถุนายน) : 13-20.
 • ปวริส มินา. (2556). “การดัดแปลงบทว่าด้วยการสร้างสรรค์ฉากและสถานที่ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส.” ใน เอกสารประกอบการ ประชุมเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย บูรพา.
 • ________. (2556). “พระอัจฉริยภาพด้านการสร้างสรรค์ฉากและสถานที่ในพระราชนิพนธ์บทละครพูดชวนหัวของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากบทละครสุขนาฏกรรมภาษาฝรั่งเศส.” ใน รวมบทความวิจัยการ ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMARTS ครั้งที่ 3. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม, 12 กุมภาพันธ์ 2556.

ระดับนานาชาติ

 • Mina, Pawaris. (2015). “The Procedure of Nationalism in King Rama VI’s Play: The Case Study of Hua Jai Nak Rob”. In the proceedings of the European Conference on Arts & Humanities, Brighton, UK, July 13-16, 2015.

ผลงานสร้างสรรค์

 • ณัฐภรณ์ สถิตวราทร และปวริส มินา. (2560). ผลงานสร้างสรรค์ละครเวทีเรื่องมหาตมะ”. จัดการแสดง โรงละครทรงพล คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 20 พฤศจิกายน 2560.
 • ปวริส มินา. (2559). ผลงานสร้างสรรค์ละครเวทีเรื่องมหาตมะ”. จัดการแสดง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 25 พฤศจิกายน 2559.
 • ปวริส มินา, ณัฐภรณ์ สถิตวราทร และภัธทรา โต๊ะบุรินทร์. (2559). ผลงานสร้างสรรค์ละครเวทีเรื่อง “A Midsummer Night’s Dream”. จัดการแสดง หอประชุมชั้น 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี, 5 เมษายน 2559.
 • ปวริส มินา. (2558). ผลงานสร้างสรรค์ละครเวทีเรื่องมัทนะพาธา”. จัดการแสดง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 25 พฤศจิกายน 2558.
 • _______. (2558). ผลงานสร้างสรรค์ละครเวทีเรื่องหัวใจทอง”. จัดการแสดง โรงละครวัชรนาฏยสภา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 22 ตุลาคม 2558.
 • _______. (2558). ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยอาสา วาณิช”. จัดการแสดง โรงละครทรงพล คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 27 เมษายน 2558.
 • ปวริส มินา, ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ และมุจรินทร์ อิทธิพงษ์. (2557). ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยฤาษี ดัดตน”. จัดการแสดง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร, 1 – 6 พฤศจิกายน 2557.

บทวิจารณ์

 • ปวริส มินา. (2554). “สารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่องหัวใจนักรบใน หนังสือที่ระลึกในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า} 25 พฤศจิกายน 2554. นครปฐม. มหาวิทยาลัยศิลปากร: 82-88.
 • _______. (2554). “Thailand Jazz Competition เวทีสำหรับเยาวชนไทยหัวใจแจ๊สใน ART SQUARE 3, 1 (พฤษภาคม): 10-17.