นายภูมิ พึ่งพระ

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

student.arts.su@outlook.co.th
เบอร์ภายใน 205555

หน้าที่รับผิดชอบ

  1. การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษา
  2. ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมโดยคณะกรรมการนักศึกษา
  3. ติดตามรวบรวมเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
  4. การจัดสรรทุนเรียนดีเด่น
  5. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโรงเรียนและช่องทางต่างๆ