อาจารย์ ดร.พิภู บุษบก

Instructor

PIPU BOOSABOK, Ph.D.

วุฒิการศึกษา

 • Doctor of History (History of the World) Xiamen University, China (2018)
 • Master of History (Ancient Chinese History) Beijing University, China (2013)
 • อักษรศาสตรบัณฑิต (เอเชียศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553)

วิทยานิพนธ์

 • [] 云俊杰. (2013). 1720世纪初华人对暹罗经济的作用. 北京师范大学硕士学位论文.
 • [] 云俊杰. (2018). 1980年代以来泰国华商企业集团的发展及其政治参与研究. 厦门大学博士学位论文.

ผลงานวิจัย

 • พิภู บุษบก (นักวิจัยร่วมโครงการ). (2560). พัฒนาการของกลุ่มทุนจีนในภาคอีสานตอนบนของประเทศไทย .. 2474-2559. โครงการวิจัยความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
 • ศุภการ สิริไพศาล และพิภู บุษบก. (2561). รายงานการวิจัยการแปลและศึกษาเอกสารจีนโบราณเกี่ยวกับไทยในบริบทของเส้นทางสายไหม. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
 • พิภู บุษบก (หัวหน้าโครงการวิจัย). โครงการวิจัยเรื่องการแปลเอกสารโบราณของต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับดินแดนไทยในบริบทเส้นทางสายไหมทางทะเล: ระยะที่ 2 กรณีศึกษาเอกสารจีนสมัยราชวงศ์หมิงชิงกับเอกสารอินเดียที่อ้างถึงสุวรรณภูมิ. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • พิภู บุษบก (นักวิจัยร่วมโครงการ). เศรษฐกิจและสังคมอีสานในกระแสความเปลี่ยนแปลงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปัจจุบัน. โครงการวิจัยความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

บทความในหนังสือ

 • [] 庄国土、[] 云俊杰. (2016). “中泰一家亲: 两千年友好关系的回顾和展望.” 泰国研究报告 (2016). 庄国土、张禹东主编. 北京: 中国社会科学出版社, 1-35.
 • (จวงกั๋วถู่ และ พิภู บุษบก. (2016). “ไทยจีนพี่น้องกัน”: ภูมิหลังความสัมพันธ์ไทยจีน 2,000 ปี และทิศทางในอนาคต. ใน รายงานการวิจัยเรื่องประเทศไทย (2016). จวงกั๋วถู่ และจางหยูตง บรรณาธิการ. ปักกิ่ง: สำนักพิมพ์สังคมศาสตร์, 1-35.)
 • พิภู บุษบก. (2560). พัฒนาการของกลุ่มทุนจีนในภาคอีสานตอนบนของประเทศไทย ..2474-2559. ใน ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์ สถานภาพความรู้ปัจจุบัน ลำดับที่ 4. ศุภการ สิริไพศาล และชัยพงษ์ สำเนียง, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภาการพิมพ์, หน้า 67-98.

บทความวิชาการ

 • พิภู บุษบก. (2555). ตุนหวง: ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศจีน. วารสารอักษรศาสตร์ 34, 2: 183-212.
 • _______. (2556). พระนางซูสีไทเฮากับประเด็นข้อโต้แย้งทางประวัติศาสตร์. วารสารอักษรศาสตร์ 35, 1: 108-141.
 • _______. (2557). ปัญหาจีนในร่มธงและแนวคิดการจัดตั้งกงสุลจีนประจำสยามสมัยรัชกาลที่ 5. วารสารอักษรศาสตร์ 62, 2 (..-..): 107-133.

บทความการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 • [] 云俊杰. (2015). “21世纪海上丝绸之路与泰中经贸关系发展.” 第四届中泰战略研讨会, 2015726-27, 华侨大学.
 • (พิภู บุษบก. (2015). “เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 กับการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยจีน.” การสัมมนายุทธศาสตร์ไทยจีน ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน.)

บทความการประชุมวิชาการระดับชาติ

 • พิภู บุษบก. (2560). “ถิ่นกำเนิดของบรรพบุรุษและคำเรียกขานที่บ่งบอกอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวไทยเชื้อสายจีน.” การประชุมวิชาการระดับชาติสถาปัตย์กระบวนทัศน์ ประจำปี .. 2560” ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน .. 2560 ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร องค์การมหาชน.
 • _______. (2561). “อิทธิพลจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง: ผลต่อภาคอีสาน.” การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฎอุดรธานี ครั้งที่ 3: ถอนรื้อพรมแดนความรู้ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูลวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี.