ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์

Professor

PONGSIN AROONRAT

pongsilp@hotmail.com

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล (2537)
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2533)
 • ประกาศนียบัตรวิชามัคคุเทศก์ รุ่น 14 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • ดนตรีไทย ซอสามสาย
 • ดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์

วิทยานิพนธ์

 • พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์. “ชีวิตและงานของครูพระยาประสาทดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์).” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537.

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 • พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ และสิปปวิชญ์ กิ่งแก้วโครงการอบรมเชิงสร้างสรรค์ดนตรีไทยเชิงสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน“. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากรัฐบาล (โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555) ประจำปี .. 2554.
 • พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ และสิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว. “ดนตรีไทยเชิงสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน“. ได้รับทุนสนับสนุนจากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี .. 2553.
 • พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ และพูนพิศ อมาตยกุล. “การใช้เครื่องดนตรีตะวันตกบรรเลงเพลงเดี่ยวงานวิจัยจากหลักฐานการบันทึก เสียงเพลงไทย.” ใน การประชุมวิชาการดนตรี ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

หนังสือ ตำรา

 • พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์. (2550). ปฐมบทดนตรีไทย. นครปฐม : โครงการตำราและหนังสือคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

บทความทางวิชาการ

 • พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์. (2548). “เพลงโหมโรงมะลิเลื้อย : อุทาหรณ์สำหรับนักดนตรีไทยในปัจจุบัน.” วารสารคำดนตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5, 1 : 4-9.
 • ________. (2547). “The evolution of Thai Music หนังสือวิชาการดนตรีไทยในยุครัฐนิยม.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 26, 1 : 149-163.
 • ________. (2546). “อานิสงส์ของดนตรีไทยจากกระแสภาพยนตร์เรื่องโหมโรง.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 25, 2 : 128-158.
 • ________. (2545). “เพลงมโหรีต้นแบบของเพลงไทย.” วารสารคำดนตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4, 1 : 6.
 • ________. (2545). “102 ปี แห่งงานบันทึกทาง Ethnomusicology กับดนตรีไทย.” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 21-22, 2 : 45-63.
 • ________. (2543). “ประวัติการบันทึกโน้ตเพลงในดนตรีไทย.” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 19-20, 1 : 182-215.
 • ________. (2543). “พระสุจริตสุดา คีตกวีหญิงในราชสำนักรัชกาลที่ 6.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 1, 22 :164-174.
 • ________. (2542). “แผ่นเสียงตับนางลอยงานบันทึกทางประวัติศาสตร์ทางดนตรีไทย.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2, 21 : 234-249.
 • ________. (2541). “เม็ดพรายทำนองสุนทรียศาสตร์อย่างหนึ่งของดนตรีไทย.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 1, 21 : 67-75.
 • ________. (2545). “ร้องลำเพลงมโหรีสมัยอยุธยา.” วารสารคำดนตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4, 2 : 4-12.
 • ________. (2541). “เพลงเขมรปี่แก้วทางสักวาของจางวางทั่ว พาทยโกศล.” วารสารคำดนตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3, 1 : 10.
 • ________. (2540). “การทำทางเดี่ยวซอสามสาย.” วารสารคำดนตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2, 2 : 15-19.
 • ________. (2539). “แนวทางการค้นหาเพลงไทยที่สูญหาย.” วารสารคำดนตรี มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 1, 1 : 14-17.

อื่นๆ

 • พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์. มโหรีอยุธยา และ เดี่ยวซอสามสาย. [ซีดี]. กรุงเทพฯ : เวิร์คโฟร์, 2544.
 • ________. “100ปี ขุนบรรจง ทุ้มเลิศ (ปลั่ง ประสานศัพท์) : ประวัติและผลงานขุนบรรจง ทุ้มเลิศ.” เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพฯ, 12 ธันวาคม 2540.