อาจารย์ปรียาภรณ์ หมื่นราช (ลาศึกษาต่อ)

Instructor

PREEYAPORN MUENRATCH

วุฒิการศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2561)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557)