อาจารย์ ดร.รัชตพงศ์ มะลิทอง

Instructor

RACHATAPONG MALITHONG, Ph.D.

Malithong_R@su.ac.th , Malithong_R@silpakorn.edu

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

 • Doctor of Philosophy in History, University of Manchester, United Kingdom (2019)
 • Master of Arts in Modern History, University of Kent, United Kingdom (2014)
 • Bachelor of Arts (First Class Honours) in History, Silpakorn University, Thailand (2013)
 • อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556)

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2562 – ปัจจุบัน)
 • คณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมประวัติศาสตร์สากล ภูมิภาคยุโรป สำนักราชบัณฑิตยสภา (2562 – ปัจจุบัน)

วิทยานิพนธ์

 • Rachatapong Malithong. “News from “Burmah”: The Role of the English Press in the Making of the British Empire in Burma.” PhD Thesis, University of Manchester (2018).
 • _____. “The Role of the Calcutta Press in the Commencement of the Second Anglo-Burmese War.” MA Dissertation, University of Kent (2014).

ความสนใจทางวิชาการ

 • ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่
 • จักรวรรดินิยมตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผลงานวิจัย

 • ศิบดี นพประเสริฐ และ รัชตพงศ์ มะลิทอง. (2563). “สัตตมรัช พัสตราภรณ์ : สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 กับแบบแผนการแต่งกายของสตรีสยามทุนวิจัยจากพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า (เริ่มต้นสัญญาวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563)

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

สารานุกรมประวัติศาสตร์

 • รัชตพงศ์ มะลิทอง. (2563). “Turing, Alan Mathison : นายแอลัน แมทิสัน ทัวริง.” สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป เล่ม 7 อักษร T–Z ฉบับราชบัณฑิตยสภา. หน้า 185–189.
 • _____. (2563). “Zeppelin : เรือเหาะเซพเพอลีน.” สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป เล่ม 7 อักษร T–Z ฉบับราชบัณฑิตยสภา. หน้า 644–649.

บทความทางวิชาการ

 • รัชตพงศ์ มะลิทอง. (2560). “แฟชั่นในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของฝรั่งเศส ในทศวรรษ 1960.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 39, 2 (.. – ..): 159–179. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)
 • _____. (2559). “พัฒนาการของอากาศยานโดยสารกับการแข่งขันในการบินพาณิชย์ในคริสต์ศตวรรษที่ 20.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 38, 2 (.. – ..): 193–217. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)
 • _____. (2557). “บทบาทของหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษในกัลกัตตากับการประกาศสงครามอังกฤษพม่าครั้งที่ 2.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 36, 2 (.. – ..): 52–72. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)

บทความแนะนำหนังสือ

 • รัชตพงศ์ มะลิทอง. (2558). “Man into Woman: The First Sex Change, A Portrait of Lily Elbe.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 37, 2 (.. – ..).
 • _____. (2558). “Twilight over Burma: My Life as a Shan Princess.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 37, 1 (.. – มิ..).
 • _____. (2556). “สงครามและความรักของสามชั่วคน ของโอเวน แมททิวส์.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 35, 1 (.. – มิ..).