อาจารย์ศากุน ภักดีคำ (ลาศึกษาต่อ)

Instructor

SAKUN PAKDEEKHAM

wowkangwen@hotmail.com

วุฒิการศึกษา

  • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) เกียรตินิยมอันดับมหาวิทยาลัยศิลปากร (2546)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ปรัชญาจีน พุทธปรัชญามหายาน
  • ปรัชญาสิ่งแวดล้อม จริยศาสตร์ ปรัชญาสตรี

วิทยานิพนธ์

  • ศากุน ภักดีคำ. “บทบาทของอารมณ์ในจริยศาสตร์ของขงจื๊อ. (The Role of Emotion in Confucius’ Ethics).” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาปรัชญา ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

  • ชาญณรงค์ บุญหนุน และคณะ. “อารมณ์กับจริยศาสตร์“. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี .. 2553 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
  • ชาญณรงค์  บุญหนุน และศากุน  ภักดีคำ. “โครงการวิจัยอารมณ์กับจริยศาสตร์“. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี .. 2552 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ บทวิจารณ์

  • ศากุน ภักดีคำ. (2551). “ความอายกับวิญญูชน: มโนทัศน์เรื่องความอายในปรัชญาของขงจื่อ.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 30, 1 : 218-252.