อาจารย์ ดร.เสาวรส มนต์วิเศษ

Instructor

SAOWAROSE MONWISET, Ph.D.

วุฒิการศึกษา

  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550)
  • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556)
  • อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย สายภาษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2564)