ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ คงศักดิ์

Assistant Professor

SASIKARN KONGSAK, Ph.D.

kongsak_s@su.ac.th

วุฒิการศึกษา

Doctor of Philosophy (Modern Languages and Literatures), University of Southampton, UK
Master of Arts (English), Chulalongkorn University, Thailand
Bachelor of Arts (honours) (English and French), Silpakorn University, Thailand

Research Interests

British and American Literature, Comparative and World Literatures, Postcolonial Literature

Publications/ผลงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

Books/หนังสือ

 • วินัย พงศ์ศรีเพียรและศศิกานต์ คงศักดิ์. (2549) ภาษาอัชฌาไศรย (The Pleasure of Words). กรุงเทพมหานคร : กองทุนพลโทดำเนิร เลขะกุล เพื่อประวัติศาสตร์

Articles/บทความ

 • Kongsak, S. (2016). Chivalrous tough guys: Hard-boiled detective fiction and the crisis of masculine individuality. Journal of English Studies. Vol. 11,166-198.
 • Metzler, T. & Kongsak, S. (2016). Author-ities: Postcolonial Challenges in J. M. Coetzee’s Foe. Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts. Vol. 16, no. 3 (September-December),195-216.
 • Kongsak, S. (2015). City of Mirroring Glass: Paul Auster’s Obscured Detective. Journal of English Studies. Vol. 10,137-171.
 • วินัย พงศ์ศรีเพียร และ ศศิกานต์ คงศักดิ์ (2554). สยามชาติสยามชนในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง : ภาพสะท้อนจากจดหมายเหตุไคสแบร์ต เฮ็ก (Gijsbert Heeck) .. 1655 (.. 2198). ใน 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 7. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), หน้า 113-157.
 • ศศิกานต์ คงศักดิ์ (2554). นครศรีธรรมราชในจดหมายเหตุแฟร์นาว เมนเดส ปินตู .. 1543 และปัตตานีและนครศรีธรรมราชในสารานุกรมฝรั่งเศส .. 1660. ใน 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 12. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), หน้า 121-136.
 • ศศิกานต์ คงศักดิ์ (2553). จดหมายเหตุราล์ฟ ฟิตช์ .. 1586-1587. ใน 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 3 (วรรณคดีและเอกสารตะวันตก). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), หน้า 151-159.
 • ศศิกานต์ คงศักดิ์ (2553). จดหมายเซอร์ โรเบิร์ต เฮอร์มานน์ ช็อมเบิร์ก. ใน 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 3 (วรรณคดีและเอกสารตะวันตก). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), หน้า 259-292.
 • วินัย พงศ์ศรีเพียร และ ศศิกานต์ คงศักดิ์ (2553). จดหมายเหตุร้อยเอกโทมัส ลาวน์ดส์ (Captain Thomas Lowndes) เกี่ยวกับนครเชียงใหม่ใน .. 1871 ใน 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลำดับที่ 5 (จารึกเอกสารตะวันตกและวรรณคดี) กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), หน้า 55-147.
 • ศศิกานต์ คงศักดิ์ (2550). The Concepts of World Literature: Past and Present. สรรพสาระ ประวัติศาสตร์มนุษยศาสตร์ พิพิธนิพนธ์เชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. แถมสุข นุ่นนนท์. วินัย พงศ์ศรีเพียร (บรรณาธิการ). กรุงเทพมหานคร : สามลดา, หน้า 65-78
 • ศศิกานต์ คงศักดิ์ (2549). หลักอินทภาษ. ใน นีติปรัชญาไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) , หน้า 13-58.
 • ศศิกานต์ คงศักดิ์ (2549). ประกาศพระราชปรารภ. ใน นีติปรัชญาไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), หน้า 1-12.
 • ศศิกานต์ คงศักดิ์ (2548). พระราชวังสนามจันทร์. ใน โลกประวัติศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, หน้า 1-11.

ผลงานวิชาการในลักษณะอื่นๆ

 • ศศิกานต์ คงศักดิ์ (แปล) (2561). บทร้องเพลงมโหรีแปลความหมายเป็นภาษาอังกฤษ. ใน เพลงมโหรีแห่งกรุงศรีอยุธยา. งานวิจัยสร้างสรรค์เพลงมโหรีกรุงศรีอยุธยา : การบันทึกแผ่นวีดิทัศน์พร้อมบทวิเคราะห์และโน้ตสากล (Ayutthaya’s Series Song: Recorded Digital Video Disc, Analytical Program Notes and Music Notation) โดย ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์. (ทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)).