อาจารย์ ดร.ศิบดี นพประเสริฐ

Instructor

SIBORDEE NOPPRASERT, Ph.D.

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

 • รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2561)
 • รัฐศาสตรมหาบณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)
 • รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2549)

ผลงานทางวิชาการ

จุลสาร

 • ศิบดี นพประเสริฐ และสุทธิพงษ์ วรอุไร. “ปัญหาการค้ามนุษย์ในไทย”. จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 176-177 (สิงหาคม 2559)
 • ศิบดี นพประเสริฐ. “การค้ามนุษย์ในไทย”. จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 158 (มิถุนายน 2558)
 • ศิบดี นพประเสริฐ. “ความมั่นคงของมนุษย์ : การค้ามนุษย์ในไทย”. จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 84 (ตุลาคม 2553)

หนังสือ

 • ศิบดี นพประเสริฐ. (2564). ขวาพิฆาต (?) ซ้าย : อนุรักษ์นิยมไทยบนทางสองแพร่งของการเมืองโลกยุคสงครามเย็น. กรุงเทพฯ : มติชน.
 • ศิบดี นพประเสริฐ และนาตยา อยู่คง. บรรณาธิการ. (2562). สังคมศาสตร์การพัฒนา: รวมบทความวิชาการและบทความวิจัย. นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • สุรชาติ บำรุงสุข ผู้เขียน, กุลนันทน์ คันธิก และศิบดี นพประเสริฐ ผู้ช่วยนักวิจัย. (2560). สงครามอสมมาตร : แบบแผนความขัดแย้งใหม่. กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 • ศิบดี นพประเสริฐ และรัชตพงศ์ มะลิทอง. สัตตมรัช พัสตราภรณ์ : สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 กับแบบแผนการแต่งกายของสตรีสยาม. (2563). กรุงเทพฯ : พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า.
 • สุรชาติ บำรุงสุข, ฉัตรพงศ์ ฉัตราคม, สัญญา ทองบุศย์, กุลนันทน์ คันธิก และศิบดี นพประเสริฐ. (2563). “ความรุนแรงร่วมสมัยในสังคมไทย: การก่อการร้าย”. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.

บทความในวารสารทางวิชาการ

 • สุรชาติ บำรุงสุข ฉัตรพงศ์ ฉัตราคม สัญญา ทองบุศย์ กุลนันทน์ คันธิก และ ศิบดี นพประเสริฐ. “ภัยคุกคามจากการก่อการร้ายต่อเมืองใหญ่ในปัจจุบัน,” วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2021): พฤษภาคม-สิงหาคม : 150-160. ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI กลุ่ม 1).
 • ศิบดี นพประเสริฐ. (2563). “ผ้าไหมไทยกับ “ความมั่นคงของมนุษย์” ในสมัยสงครามเย็น” วารสารไทยศึกษา สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) หน้า 31-63. ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI กลุ่ม 2).
 • ศิบดี นพประเสริฐ. (2560). “การปรับนโยบายต่างประเทศไทย (พ.ศ.2516 ถึง 2519)”. วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 (2560): 35-61. ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI กลุ่ม 1).