อาจารย์สุมาลี สูนจันทร์

Instructor

SUMALEE SOONCHAN

วุฒิการศึกษา

  • Master of Arts (Korean Studies (Teaching Korean as a Foreign Language)) Ewha Womans University, Republic of Korea (2014)
  • อักษรศาสตรบัณฑิต(ประวัติศาสตร์, ภาษาเกาหลี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย

  • สุมาลี  สูนจันทร์. “The Choosing and Subject Particles in The Korean Language by Thai students”. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี .. 2551 จากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ.