นางสาวสุมินตรา กันทะจักร์

นักวิชาการอุดมศึกษา

เบอร์ภายใน 205548

หน้าที่รับผิดชอบ

  • ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUN-QA)
  • ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา (EdPEx)
  • ประสานงานโครงการภายใต้แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาคณะอักษรศาสตร์
  • ประสานงานข้อมูลและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
  • รายงานผลตามแผนปฏิบัติงานต่างๆ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย