อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดิลก

Instructor

SUNTAREE CHOTIDILOK, Ph.D.

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2554)
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2551)

ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ

ระดับชาติ

  • สุนทรี โชติดิลก และ ประเสริฐ รุนรา. (2560). “ตุ๊กตาลูกเทพ: การผลิตซ้ำวาทกรรมไม่เชื่ออย่าลบหลู่และบทบาทหน้าที่ของ วัตถุมงคลสมัยใหม่ในสังคมไทย.” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี, 9, 1 (.. – เม.. 2560): 149-171. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2)
  • ประเสริฐ รุนรา และสุนทรี โชติดิลก. (2559). “Vocabulary and Forelore Wisdom of Durian Farmers : A Case Study of Eastern Orchards in Tha Mai, Chanthaburi, Thailand.” ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการThe International Conference Commemorating the 50th Anniversary of the Department of Thai, Hankuk University of Foreign Studies, South Korea, 27 .. 2559