ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ต๊ะวิชัย

Assistant Professor

SUPACHAI TAWICHAI, Ph.D.

t_suphachai@hotmail.com

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550)
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2544)

วิทยานิพนธ์

ระดับปริญญาโท

 • ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2549). “อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์แสดงอารมณ์โกรธในภาษาไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • พัฒนาการภาษาไทย
 • อรรถศาสตร์ภาษาไทย

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 • ศุภชัย ต๊ะวิชัย. การเรียกคนด้วยชื่อสัตว์ในภาษาไทย : การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์.งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  (กำลังดำเนินการ)
 • __________. (2556). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่องมโนทัศน์พื้นที่ในภาษาไทย : กรณีศึกษาคำว่าหลังที่ปรากฏในเว็บไซต์พันทิปดอทคอมนครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

บทความทางวิชาการ

ระดับชาติ

 • ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2561). “สถานภาพงานวิจัยอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในภาษาไทย”. วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 40, 2 (กรกฎาคมธันวาคม) : 202 – 254. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)
 • __________. (2561). “พัฒนาการของตำราที่ว่าด้วยความหมายในภาษาไทย”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 10, 2 (พฤษภาคมสิงหาคม) : 145-184 (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)
 • __________. (2558). “คำแสดงอารมณ์พื้นฐานที่มาจากปฏิกิริยากายภาพในภาษาไทย.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 37, 2 (กรกฎาคมธันวาคม) : 182 – 221. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)
 • __________. (2557). “มโนทัศน์พื้นที่ในภาษาไทย : กรณีศึกษาคำว่าหลังที่ปรากฏในเว็บไซต์พันทิปดอทคอม.” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 6,1 (กุมพาพันธ์มีนาคม) : 131 – 148. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)
 • __________. (2557). “การขอพรต่อเทพจ้าไท้ส่วย : ค่านิยมกับความต้องการของมนุษย์.” วารสารอักษรศาสตร์ 36, 2 (กรกฎาคมธันวาคม) : 204-228. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)
 • __________. (2556). “การนำสัตว์มาใช้เรียกคนในภาษาไทย : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร.” วารสารอักษรศาสตร์ 35, 2 (กรกฎาคมธันวาคม) : 54-75. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา

 • นันทิดา นำโชคชัยเจริญกุล และศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2559). “คำสแลงในภาษาเกาหลีใน Proceedings , การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6, 17 มิถุนายน 2559. ชลบุรี, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • พิชามญชุ์ แย้มศรี และศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2559). “กลวิธีและการใช้ภาษาโฆษณาสินค้าของร้านค้าออนไลน์ในอินสตาแกรมใน Proceedings , การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6, 17 มิถุนายน 2559. ชลบุรี, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • อัฐภิญญา มนตรี และศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2559). “คำสาปแช่งในพระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์ : การจำแนกประเภทและกลวิธีทางภาษา” 69-87. ใน Proceedings, การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6, 17 มิถุนายน 2559. ชลบุรี, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2557). “การเรียกคนด้วยชื่อสัตว์ในภาษาไทย.” ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและ สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์“. มหาวิทยาลัย ศิลปากร วังท่าพระ, 24-26 มี.. 2557.
 • __________. (2556). “การขยายความหมายของคำว่าหลังในภาษาไทย“”. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 9 : การวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 12-13 .. 2556.
 • __________. (2556). “มโนทัศน์คำว่าหลังในภาษาไทย.” ใน Proceedings , 69-87. การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 2, 18 พฤษภาคม 2555. ชลบุรี, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • __________. (2556). “การขยายความหมายขอคำว่าหลังในภาษาไทย.” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ (กันยายน) : 24-41.
 • __________. (2556). “มโนทัศน์พื้นที่ในภาษาไทย : กรณีศึกษาคำว่าหลังที่ปรากฏในเว็บไซต์ดอทคอม.” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6, 1 (มกราคมมิถุนายน): 131-148.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

ตำรา หนังสือ

 • ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2556). “ความรู้เรื่องคำและการใช้คำใน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร, 23-29. จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และวีรวัฒน์ อินทรพร, บรรณาธิการ. นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • __________. (2554). “อรรถศาสตร์.” เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 411 219 ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • __________. (2554). “อรรถศาสตร์ภาษาไทย.” เอกสารคำสอนรายวิชา 411 209 ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. (กำลังดำเนินการ)

จุลสาร

 • ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2557). “‘วันหน้า’ ‘วันหลังและหลังตู้’ : ภาษา ความคิดและวัฒนธรรม.” จุลสารอักษรศาสตร์วิจัย 3, 1 : 9-13.

บทความในหนังสือรวมเล่ม

 • ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2555). “แนวคิดความเป็นสุภาพบุรุษ : ตัวอย่างจากบทละครพูดเรื่องหัวใจนักรบพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.” ใน วชิราวุธราชปราชญ์ : รวมบทความบรรยายทางวิชาการ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ของภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 208-227. จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, บรรณาธิการ. นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.

บทความปริทัศน์/แนะนำหนังสือ

 • ศุภชัย ต๊ะวิชัย. (2560). “แนะนำหนังสือเรื่อง ภาษาไทยในมุมมองแบบลักษณ์ภาษา ของ วิภาส โพธิแพทย์”. วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 39, 2 (กรกฎาคมธันวาคม) : 290 – 298. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)
 • __________. (2557). “แนะนำหนังสือเรื่อง ภูมิทัศน์ภาษาในล้านนา : Language Landscape in Lanna (Northern Thailand) ของ ภัทรธนิษฐ์ ศรีจอมทองวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 38, 2 (กรกฎาคมธันวาคม) : 281 – 257. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)