ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพาณี วรรณาการ

Assistant Professor

SUPHANEE WANNAKAN

email@email.com

วุฒิการศึกษา

  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2534)
  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2526)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • การสอนภาษาอังกฤษ

วิทยานิพนธ์

  • สุพาณี วรรณาการ. “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ผลของการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคงทนในการจำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยวิธีสอนแบบแผนภูมิความหมาย.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533.

ผลงานวิจัย

  • สุพาณี วรรณาการ. “ภาษาอังกฤษในการ์ตูนหนังสือพิมพ์“. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี .. 2550 จากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
  • ________. “เมื่อผู้หญิงเป็นข่าว : มุมมองภาษา.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 27, 2 (ธันวาคม 2549-พฤษภาคม 2550).
  • ________. “ภาพพจน์ในสารคดีนิตยสาร Reader’s Digest, Figures of Speech in Feature Stories in Reader’s Digest.” มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
  • ________. “ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 และ 4 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.” มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ บทวิจารณ์

  • สุพาณี วรรณาการ. “การจัดกิจกรรมการสอนอ่านแนวสื่อสาร.” ใน การอบรมเชิงปฎิบัติการ การสอนภาษาอังกฤษปี 2000: การเขียนแผนการสอนและการจัดโครงงาน, 185-200.  นครปฐม : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543.
  • ________. “ภาพพจน์ในสารคดีนิตยสาร Reader’s Digest”. วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปีที่ 30,1 (2551) : 198 – 217.