ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์ ทาสุคนธ์

Assistant Professor

SUWAT TASUKONTH, Ph.D.

email@email.com

วุฒิการศึกษา

  • Docteur (Cannaissance des Tiers Mondes) Université de Paris 7, France (1993)
  • Maitrise d’ Histoire (History of South East Asia) Université de Paris 7, France (1987)
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (2526)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ประวัติศาสตร์กัมพูชาร่วมสมัย

วิทยานิพนธ์

  • Tasukonth Suwattana. “La Crise cambodgienne et la Thailand (1970-1982)?” These de Doctorat, Université de Paris 7, Avril 1993.
  • ________. “La Chute de Sihanouk. En 1970, Maitrise d’ Histoire.”  Université de Paris 7, September 1985.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

บทความทางวิชาการ

  • สุวัฒน์ ทาสุคนธ์. (2559). “ความคิดของขงจื๊อเพื่อสังคมที่เป็นสุข.” วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์. 35, 1 (..- มิ..): 65-88. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2)
  • _______. (2558). “การใช้อำนาจทางการเมืองของเขมรแดง กลุ่มปัญญาชนปารีส คศ. 1975-1979.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 37, 2 (.. – ..). 103-139. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1)
  • _______. (2559). “การประยุกต์ใช้ประวัติศาสตร์ความคิด :การเชื่อมโยงระหว่างคำสอนทางพุทธศาสนากับพลังงาน ไฟฟ้าในอะตอม.” ในรวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6: อัตลักษณ์แห่งเอเชีย 2016, 842-861. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 มิ.. 2559.