อาจารย์ตวงทิพย์ พรมเขต

Instructor

TUANGTHIP PHROMKHET

phromkhet_t@silpakorn.edu

วุฒิการศึกษา

 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2559)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาอินโดนีเซียเพื่อชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยบราวิจายา (University of Brawijaya) เมืองมาลัง จังหวัดชวาตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย (2014)
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2555)

วิทยานิพนธ์

ตวงทิพย์ พรมเขต. “แนวคิดและยุทธศาสตร์ทางการเมืองของ ดี. เอ็น. ไอดิต ในช่วง ค.ศ. 1951-1965.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.

ความสนใจทางวิชาการ

 • ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคปัจจุบัน
 • ประวัติศาสตร์อินโดนีเซียสมัยใหม่
 • ประวัติศาสตร์ภาคใต้

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

หนังสือ

 • ตวงทิพย์พรมเขต. (2563). D.N. Aidit ทีปะ นุสันตารา ไอดิตกับพรรคคอมมิวนิสต์ในอินโดนีเซีย, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ ILLUMINATIONS.

บทความทางวิชาการ

 • ตวงทิพย์ พรมเขต. (2560). “เครือข่ายการค้าปีนัง–ภูเก็ต–ตรัง เหมืองแร่ และชาวจีนโพ้นทะเล (ทศวรรษ 1910 ถึงทศวรรษ 1980).” วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2560 (สิงหาคม 2560 – กรกฎาคม 2561): 67-87. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2)
 • ตวงทิพย์ พรมเขต. (2560). “เครือข่ายการค้าปีนังภูเก็ตตรัง เหมืองแร่ และชาวจีนโพ้นทะเล (ทศวรรษ 1910 ถึงทศวรรษ 1980).” วารสารประวัติศาสตร์ ประจำปี 2560 (.. 2560 – .. 2561): 67-87. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2)
 • ตวงทิพย์ พรมเขต (2558). “ภูมิหลังและปฐมบทชีวิตทางการเมืองของ ดี.เอ็น. ไอดิต ปี 1923–1951,” วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2558 (สิงหาคม 2558–กรกฎาคม 2559): 159-180. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2)

บทความการประชุมวิชาการระดับชาติ

 • ตวงทิพย์ พรมเขต. (2558). “การเปลี่ยนผ่านและความสำเร็จของพรรคคอมมิวนิสต์ อินโดนีเซีย (PKI) ภายใต้ ดี.เอ็น. ไอดิต ปี 1951–1955,” ชุมทางอินโดจีน: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์ 4, 7 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558): 196-214. [นำเสนอในเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 9 ปัญญาชน ศีลธรรม และภาวะสมัยใหม่: เสียงของ มนุษยศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้? จัดโดยภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย วันที่ 27-28 สิงหาคม 2558]